Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Pakalpojumi Rīgas pašvaldībā

Rīgas pašvaldībā ar 01.07.2021. pieejami jauni pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Informācija ir pieejama Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā

Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pieejams individualizētais pakalpojums dzīvesvietā par 490,00 eiro, kuru pilnībā atmaksā Rīgas pašvaldība. Pakalpojuma grozs var pēc vecāku ieskatiem mainīties, vecāki pakalpojumu var piepirkt klāt arī no saviem līdzekļiem. Kā otru pakalpojumu Rīgas pašvaldība piedāvā aprūpi mājās 35 stundas nedēļā.

Buklets: Kādas organizācijas, ar kurām pašvaldībā ir noslēgts līgums, sniedz aprūpi mājās?

Buklets: Aprūpe mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Buklets: Rīgas pašvaldības finansētais pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietā

Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra vecāku aptaujas par attālinātās mācīšanās pieredzi apkopojums


Neliels palīgs vecākiem kā padarīt vieglāku ikdienas dzīvi esot īpašā situācijā


Sociālie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem


Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija ir apkopojusi informāciju, kas var noderēt Jums, vecākiem, pavadot laiku kopā ar saviem bērniem šajā ārkārtas situācijas laikā


BEZMAKSAS PSIHOLOĢISKā ATBALSTA NODARBĪBAS BKUS PACIENTU BRĀĻIEM UN MĀSĀM, VECĀKIEM, RADIEM


Pakalpojums “Atelpas brīdis” Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas (BKUS) novietnē Gaiļezers bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 4 līdz 18 gadiem


E-KLASES LIETOŠANA

E-KLASES LIETOŠANAS IESPĒJAS VECĀKIEM

Informācija par personas datu apstrādi izglītības iestādē

Informācija par rehabilitācijas pakalpojumu Rīgas pilsētā

Rīgas izglītojamajiem pēc 18 gadiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem, kuri vēl mācās skolā (var pieteikt arī izglītojamos, kuriem šogad paliks 18 gadi), ir iespēja saņemt RD sociālā dienesta finansētu individuālu rehabilitācijas programmu. Pakalpojuma programmas vadītāja biedrības LBaKT valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne, Tālrunis +371 29460606, e-pasts: info@kustibutraucejumi.lv, ilzekenne@e-apollo.lv. Informācija par biedrību LBaKT un tās darbību mājaslapā: www.kustibutraucējumi.lv


Vecāku kluba tikšanās

2021. gada 29. martā notika kārtējā Vecāku kluba tikšanās tiešsaistē. Tikšanās tēma bija “Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem” Runājām par mācību grūtībām, atbalsta saņemšanas iespējām skolā un kā pareizi sniegt palīdzību skolēnam mācoties mājās. Diskusiju vadīja direktores vietniece izglītības jomā, sertificēta psiholoģe Amanda Zariņa. Kā kluba viesis tika uzaicināta skolas atbalsta komandas pārstāve, speciālā pedagoģe Aiga Štāla.

Vecāki uzklausīja speciālistes ieteikumus un komentārus. Izskanēja daudz jautājumu par to, kā labāk atbalstīt savus bērnus mācībās, kā pareizi veido un lieto atgādnes. Diskusija izvērtās ļoti interesanta.

Nākamā Vecāku kluba tikšanās gaidāma 21. aprīlī plkst. 18.30 Teams platformas tiešasistē. Linku uz tiešsaisti neilgi pirms tikšanās nosūtīsim uz vecāku e pastiem. Sagaidāmā tēma: “Pusaudžu vecumposma īpatnības un ar pusaudžu audzināšanu saistītie izaicinājumi. Kluba viešņa būs ārste psihoterapeite Baiba Šmite. Daktere būs sagatavojusi aizraujošu lekciju ar video materiāliem.

Lūdzu ierosinājumus citām tēmām sūtīt e-klasē Amandai Zariņai vai direktora vietniecei metodiskajā darbā un atbalsta komandas vadītājai Vitai Ukasei.


Vecāku kluba tikšanās

2021. gada 22. februārī notika jau otrā Vecāku kluba tikšanās tiešsaistē MS Teams vidē. Klubā šoreiz tika diskutēts par skolēnu motivāciju mācībām dažādos vecumposmos. Diskusiju vadīja Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra direktores vietniece izglītības jomā, sertificēta psiholoģe Amanda Zariņa un sertificēta psiholoģe izglītības un klīniskās psiholoģijas jomā Karīna Agadžanjana.

Vecāki diskutēja par savu pieredzi un uzklausīja speciālistu ieteikumus un komentārus. Diskusijā izskanēja aicinājums klases audzinātājiem vairāk informēt skolēnu vecākus par šādām tiešsaistes tikšanām. Vecāki Diskusiju klubā izteica vēlmi pēc skolas noorganizētas Vecāku dienas, kur viņiem būtu iespēja tiešsaistē tikties ar priekšmetu skolotājiem un pārrunāt aktuālos jautājums par konkrētiem priekšmetiem.

Nākamā Vecāku kluba tikšanās gaidāma 29. martā plkst. 18.00 Teams platformas tiešasistē.

Linku uz tiešsaisti neilgi pirms tikšanās nosūtīsim uz vecāku e pastiem. Sagaidāmā tēma: “Atbalsts skolēniem ar mācīšanās grūtībām un traucējumiem”. Kluba viesis būs speciālais pedagogs.

Lūdzu ierosinājumus citām tēmām sūtīt e klasē Amandai Zariņai vai Atbalsta komandas vadītājai Vitai Ukasei.


Vecāku kluba tikšanās

2021. gada 25. janvārī notika pirmā Vecāku kluba tikšanās tiešsaistē. Diskusiju sākumā skolas direktora vietniece, psiholoģe, Amanda Zariņa iepazīstināja vecākus ar skolas jaunumiem - paveiktajiem darbiem labiekārtošanā un vides drošības uzlabošanā. Vēlāk vecāki varēja iepazīties ar skolas atbalsta personāla piedāvātajām iespējām. Vecākus šajā tikšanās reizē interesēja kā var vērsties pēc palīdzības pie atbalsta personāla un kā tā tiek sniegta. Diskusiju sadaļā, Vecāku klubā apsprieda turpmākās kluba diskusiju tēmas, kuras varētu interesēt skolēnu vecākus un tika sniegti ierosinājumi tādām tēmām kā mācīšanās traucējumi, pusaudžu attīstība, uzvedība, pusaudžu izglītošana, komunikācija ar bērniem, mācību motivācija, kā arī tika ierosināts piesaistīt skolas personālu uz tikšanos. Vecāku kluba diskusijas noslēgumā vecāki aizpildīja aptauju, kuras rezultāti parādīja, ka vecāki šādu tikšanos tiešsaistē novērtēja kā veiksmīgu un noderīgu.

Nākamā kluba tikšanās gaidāma 22. februārī plkst. 18:00 MS Teams tiešsaistē.

Linku uz tiešsaisti neilgi pirms tikšanās nosūtīsim uz vecāku e pastiem. Sagaidāmā tēma: “Mācību motivācija dažādos skolas vecumposmos”, “Atbalsts lasītprasmei”. Piesaistītie speciālisti: skolas psihologs un speciālais pedagogs.


Skolēna e karte

Skolēna e karte ir skolēna apliecība Rīgas pilsētas pašvaldībā. Kartes izgatavo Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Uz kartes jābût izglītības iestādes direktora parakstam un uzlīmētai hologrammai ar klases numuru. Jaunas Skolēna e kartes obligāti jāsaņem skolēniem, uzsākot mācības 1.klasē un 5.klasē. Skolēnu e kartes piesaka elektroniski vietnē www.eriga.lv. Detalizēta informācija ir bukletā šeit.


Lai iestātos skolā, nepieciešams vecāku iesniegums un Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.


Pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju kontakti

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija - Rīga, Merķeļa iela 11, tālrunis 67212227


Metodiskie materiāli vecākiem

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem

Informatīvs materiāls vecākiem, kas audzina bērnus ar autisma spektru


Kā skolēna vecākiem/aizbildņiem vērsties pie Skolas atbalsta personāla

Skolēnu vecāki var pieteikties uz konsultāciju pie Skolas atbalsta personāla (psihologa, psihiatra, logopēda, sociālā pedagoga, ergoterapeita…):

Skolēniem, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu, ir nepieciešama vecāku, aizbildņu atļauja par sadarbību ar psihologu.