Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Erasmus+ projekts “Robotika un skolēnu ar attīstības traucējumiem iekļaušana speciālajā izglītība”

Turcijas pilsētā Mersinā no 13.05.2024. līdz 17.05.2024. notika trešā projekta mobilitāte, kurā piedalījās delegācijas no sešām dalībvalstīm – Turcijas, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Ziemeļmaķedonijas un Latvijas.

Mūsu skolas robotikas komanda kopā ar citām dalībvalstu komandām turpināja  diskutēt par  Lego un Arduino platformas izvēli izglītības robotam, kā arī speciālistu vadībā praktiski izmēģināja Arduino programmēšanas iespējas. Šajā spraigajā darba nedēļā projektā iesaistīto valstu dalībniekiem bija iespēja iepazīties un iesaistīties skolu jauniešu uzņēmējdarbības apmācības programmas aktivitātēs. Tika plānoti un izvirzīti nākamie projekta virzības soļi un uzdevumi, lai veiksmīgi sasniegtu projekta mērķus.

Mersinā tika apmeklēta Abdulkadir Gürüz Ortaokulu pamatskola, kurā ir 479 skolēni un 43 pedagogi. Skolā ir trīs iekļaujošās klases skolēniem ar attīstības traucējumiem, vienā klasē mācās četri skolēni, strādā trīs pedagogi un viens asistents. Mūsu skolas pedagogi piedalījās seminārā par sadarbības stratēģijām skolotājiem un vecākiem, kuriem ir bērni ar speciālām vajadzībām.

Ekskursijas laikā bija iespēja iepazīt  Turcijas kultūru, baudīt turku tautas viesmīlību un pozitīvo attieksmi pret cilvēkiem. Tika apmeklēta apbrīnas vērtā Kapadokija, vēsturisks reģions Turcijas vidienē. Kapadokija ir slavena  ar savu unikālo dabas skaistumu, neparastiem klinšu veidojumiem, alu pilsētām, kā arī neskaitāmiem gaisa baloniem.

Piedaloties šādā izzinošā projektā, strādājot un daloties pieredzē ar partnervalstu kolēģiem, ieguvēji galvenokārt ir mūsu skolēni. Pilnveidojot zināšanas, apgūstot jaunās tehnoloģijas, mēs spējam atrast labāko, piemērotāko un interesantāko risinājumu, lai palīdzētu mūsu skolēniem individuālajā attīstībā!

Erasmus+ ,,Life Has Rights!”    

Erasmus+ projekta ,,Life has rights” ietvaros no 22.04.2024.-26.04.2024. mūsu skolas pieciem skolēniem un diviem pedagogiem bija iespēja piedalīties pirmajā mobilitātē Holbokas skolā, Rumānijas pilsētā Jasi.

Mūsu skolēni veiksmīgi sadarbojās ar pārējiem projektā iesaistīto skolu skolēniem no Rumānijas, Slovākijas, Turcijas un  Itālijas.

Mobilitātes laikā skolēni pilnveidoja savas zināšanas par cilvēktiesībām, iebiedēšanu un diskrimināciju. Realizējot kopīgas aktivitātes, tika apmeklēti parki, zaļās zonas un muzeji. Barladas zoodārzā skolēnu uzdevums bija filmēt video par dzīvnieku tiesībām, Jasi botāniskajā dārzā "Anastasie Fătu" bija jāizveido plakāts ar vēstījumu no kokiem, Barnovas bišu dravā varēja padziļinātāk iepazīties ar bišu saimes dravas dzīvi, kā arī degustēt bišu produkciju. Izspēlējot grupu spēles tika filmēti video par vides aizsardzības nozīmi.

Pēdējā mācību aktivitāšu dienā skolēni noskatījās nedēļas laikā izveidotos video, tika izvēlēts projekta logotips un katrs saņēma sertifikātus par aktivitāšu apmeklēšanu.

Darbošanās projekta mobilitātē bija lieliska iespēja paplašināt zināšanas, pilnveidot savu redzesloku. Tika gūta vērtīga, iedvesmojoša, reizē izaicinājumiem bagāta pieredze un jauni draugi.

EProjekts “Mācāmies kopā”

“Meža terapijas elementu izmantošana darbā ar skolēniem ar uzvedības atbalsta nepieciešamību”

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs (turpmāk – Skola) sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru  (turpmāk – RIIMC) no 2023. gada 23. oktobra līdz 2024. gada 30. aprīlim projekta “Mācāmies kopā” ietvaros profesionālās kapacitātes stiprināšanai īstenoja kopīgu mācīšanos par meža terapijas elementu izmantošanu darbā ar skolēniem ar uzvedības atbalsta nepieciešamību.

Pamatojoties uz izvirzītajiem mērķiem, soli pa solim kopīgi tika izvirzīti uzdevumi mērķu sasniegšanai. Lai varētu pēc iespējas veiksmīgāk sasniegt izvirzītos mērķus, pirmais no uzdevumiem bija sniegt informāciju par meža terapiju, tās mērķi, uzdevumiem un īstenošanas gaitu. Otrs svarīgs uzdevums bija sniegt informāciju par neirālās attīstības traucējumiem un to ietekmi uz dažādām skolēnu uzvedības izpausmēm. Kā nākamie uzdevumi bija apzināt metodes skolēnu uzmanības aktivizēšanai un labbūtības nodrošināšanai. Kā noslēdzošais Projekta uzdevums bija izstrādāt programmu ar meža terapijas elementiem skolēniem ar uzvedības atbalsta nepieciešamību.

Projekta īstenošanas gaitā bērnu psihiatra Ņikitas Bezborodova vadītais semināru cikls reizi mēnesī par neirālās attīstības traucējumu grupām un to ietekmi uz dažādām skolēnu uzvedības izpausmēm ļāva mūsu Skolas pedagogiem, atbalsta komandai un citiem speciālistiem atkārtot esošās, iegūt jaunas teorētiskās zināšanas ar praktiskiem piemēriem, kā arī palīdzēja daudz labāk izprast ikdienas darbā vērojamās situācijas. Lai pastiprinātu lekcijās un nodarbībās dzirdēto, Projekta ietvaros Skolas darbiniekiem bija iespēja arī apmeklēt RSU Anatomijas muzeju, kur gida pavadībā varēja uzzināt vairāk par dažādiem vēsturiskiem pētījumiem un atklājumiem saistībā ar cilvēka nervu sistēmas attīstību. Muzejpedagoģijas nodarbības noslēgumā katrs tās dalībnieks savu personalizēto kartīti.

Vērtīgs ieguvums no realizētā Projekta aktivitātēm, saistībā ar meža terapijas praktiskajām nodarbībām, ir apziņa, ka mācību procesā skolēniem ar neirālās attīstības traucējumiem var jēgpilni izmantot mūsu Skolas dabas resursu - blakus esošo meža zonu. Psiholoģes, meža terapeites Ingas Dreimanes vadībā Skolas kolektīva darbinieki ieguva teorētiskas zināšanas par meža terapiju, praktiskajās nodarbībās Šmerļa mežā mācījās “izkāpt” no ikdienas skrējiena, apstāties, ieklausīties dabā, mazinot savu stresu un vairojot pozitīvās emocijas.

Projekta aktivitāšu rezultātā, skolēnu mācību stundas šajā pavasarī tiek vairāk organizētas brīvā dabā gan Skolas teritorijā, gan blakus esošajā Šmerļa mežā. Skolotāji sadarbojas vairāku klašu ietvaros, organizējot sociālo zinību stundas lēnās pastaigās pa mežu skolēniem ar neirālās attīstības traucējumiem. Bieži pēc pastaigām mežā skolēni ar uzvedības atbalsta nepieciešamību Skolā atgriežas pozitīvi noskaņoti un mazāku trauksmes izjūtu.

Nākotnē plānota Skolas pedagogu un speciālistu savstarpējā pieredzes apmaiņa par idejām, kā vēl vairāk organizēt dažādas mācību stundas, nodarbības vai aktivitātes brīvā dabā, mežā, lai iedrošinātu šo pieeju izmantot arī citiem kolēģiem.

 

Paldies RIIMC par finansiālo atbalstu Projekta īstenošanai Skolā!

Erasmus+ projekts “Robotika un skolēnu ar attīstības traucējumiem iekļaušana speciālajā izglītībā”

Erasmus+ projekta “Robotika un skolēnu ar attīstības traucējumiem iekļaušana speciālajā izglītībā” ietvaros no 7.04.2024. – 13.04.2024. Ziemeļmaķedonijas pilsētā Štip notika otrā projekta mobilitāte, kurā partnervalstu dalībnieki iepazinās ar Universitāti ‘’Goce Delcev’’. Valstu delegācijas analizēja un diskutēja par izglītības robota izveides platformām, izmantojot Arduino vai Lego un tā programmēšanas iespējām. Tika dota iespēja apskatīt Arduino robota prototipu, kā arī vērot Lego robotikas paraugdemonstrējumus un jauniešu ar speciālām vajadzībām darbošanos ar Lego robotiku.

Mobilitātes laikā tika sniegta intervija Ziemeļmaķedonijas televīzijas un ziņu portālam, saistībā ar Erasmus+ projekta “Robotika un skolēnu ar attīstības traucējumiem iekļaušana speciālajā izglītībā” aktivitātēm, kā arī plānoti turpmākie projekta norises posmi.

Projektā iesaistīto valstu dalībnieki iepazinās ar ‘’Gošo Vikentiev’’ augstskolu un “Nikola Karev’’ pamatskolu, kurā ir vairākas iekļaujošās klases skolēniem ar attīstības traucējumiem, kā arī vēroja Lego robotikas nodarbību skolēniem ar speciālām vajadzībām. Partnervalstu dalībnieki ekskursiju laikā apskatīja Kočani un Skopje pilsētas, iepazīstot Ziemeļmaķedonijas kultūru.  

Ziemeļmaķedonijas tikšanās laikā gūta vērtīga un iedvesmojoša pieredze mūsu skolas skolotājiem, turpinot pilnveidot pedagoģiskās kompetences darbā ar robotiku speciālajā izglītībā.  

Rīgas 5. pamatskolas-attīstības centra pedagogu apmācības ERASMUS +  Antālijā, Turcijā.

Februārī pieci skolas pedagogi Erasmus + projektā “Mēs esam spēcīgāki ar mūsdienīgām pedagoģiskām prasmēm“ devās apmācībās uz Antāliju, “ČEKDEV” izglītības akadēmiju.

Šīs mobilitātes apmācības kursa tēma bija: “Drāmas un rotaļu metodes dabiskās mācīšanās pieejā izglītībā”. Teorētiskās zināšanas tika apvienotas ar praktiskām darbībām un piemēriem, un dotas stratēģijas, kā  zināšanas pielāgot praksē. Tika iepazīti  mūsdienu digitālie rīki, ar kuru palīdzību iespējams uzlabot savas pedagoģiskās prasmes.

Galvenā projekta mobilitātē gūtā atziņa, ka drāmas metodes ļauj skolēniem paust idejas un emocijas, veicinot viņu komunikāciju, interpretācijas prasmes un empātiju.  

Pedagogu komandai bija iespējams apmeklēt Turcijas speciālo izglītības vidusskolu, kur guva priekšstatu par speciālo izglītības sistēmu Turcijā.

Sadarbojoties, veidojās savstarpējās uzticēšanās saikne starp dažādās valodās runājošiem pedagogiem un  ieguvēji esam gan mēs, pedagogi, gan pasniedzēji no Antālijas. Šī projekta laikā kolēģiem bija iespēja izmantot un uzlabot savas angļu valodas prasmes, tika iegūti jaunie draugi un iepazīta Antālija visā krāšņumā - no jūras krasta līdz kalnu kanjonam, kā arī tika iepazīta vietējā kultūra, apmeklējot arheoloģiskās un kultūrvēsturiskās vietas.

Šādi projekti aktivizē kolēģu esošos resursus, parāda katra spējas un talantus un prasmes risināt dažādus sociālā rakstura jautājumus, kā arī ļāva iepazīt vienam otru no jauna skata punkta, kas veicina saliedētību un vienotību strādājot turpmāk kopā.

Erasmus+ projekts "Izzini savas spējas"

Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs piedalās Erasmus+ projektā Nr. 2023-1-RO01-KA220-SCH-000153619 “Izzini savas spējas” (Explore Your Abilities). Projekta koordinators ir Scoala primara Conil no Rumānijas. Projekta mērķis ir izveidot un stiprināt interesi par zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku skolēniem ar īpašām vajadzībām, kā arī veicināt skolotāju pedagoģisko kompetenču pilnveidi STEM priekšmetos un digitālo prasmju uzlabošanu, sadarbojoties ar citām organizācijām no Erasmus+ programmas dalībvalstīm.

Pirmā projekta mobilitāte notika Austrijā 2023. gada decembrī. No mūsu skolas piedalījās Olga Vinogradova un Sanita Mežiniece. Tikšanās laikā tika saplānotas un detalizēti pārrunātas veicamās aktivitātes līdz mācību gada beigām, kā arī tika sadalīti pienākumi katrai projekta dalībvalstij.

Dalība Erasmus+ projektā “Robotika un skolēnu ar attīstības traucējumiem iekļaušana speciālajā izglītībā”

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs piedalās Erasmus+ projektā “Robotika un skolēnu ar attīstības traucējumiem iekļaušana speciālajā izglītībā”, sadarbībā ar Turciju, Franciju, Ziemeļmaķedoniju, Itāliju un Grieķiju. Projekta mērķis ir radīt robotu, kas palīdzētu skolēniem ar attīstības traucējumiem iekļauties izglītības procesā, kā arī izstrādāt mācību metodiskos materiālus speciālajā izglītībā robotikas jomā. Mūsu skolas pārstāvji un skolotāji piedalījās projekta pirmajā mobilitātē, kas norisinājās Francijā no 12.11.2023. – 18.11.2023.

Pirmās tikšanās laikā Francijas pilsētā Cambrai partnervalstu dalībnieki savstarpēji iepazinās un prezentēja savas valsts skolu vai organizāciju, kuru pārstāv. Dalībvalstis tika iepazīstinātas ar pētījumu par izglītojošās robotikas faktiem Francijā, valstu delegācijas analizēja dažādu valstu labākos prakses piemērus izglītojošā robotikā, kā arī plānoja robota koncepcijas izveidi.

Tikšanās laikā dalībnieki iepazinās ar Saint Luc arodskolu, kurā ir vairākas iekļaujošās klases skolēniem ar attīstības traucējumiem, skolas izglītības procesa norisi un skolotājiem. Tika dota iespēja apmeklēt vairākas mācību stundas, kā arī vērot mācību darbu ar skolēniem, kuriem ir attīstības traucējumi.  Mobilitātes laikā tika izveidots projekta logotips sadarbībā ar skolas studentiem, plānoti turpmākie projekta norises posmi un iespējamie publicēšanas veidi. Partnervalstu dalībnieki ekskursiju laikā apskatīja Cambrai un Lille pilsētas, iepazīstot Francijas kultūru.  

Dalība šajā Erasmus+ projektā ir vērtīgs ieguldījums mūsu skolas mācību procesā, iegūstot metodiskos materiālus, resursus un praksi izglītojošās robotikas jomā. Tā ir noderīga un izglītojoša pieredze mūsu skolas skolotājiem, pilnveidojot pedagoģiskās kompetences darbā ar robotiku speciālajā izglītībā. 

Nordplus projekts “Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs bija Nordplus projekta nr. NPJR-2020/10245 “Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” koordinators, kuru īstenoja, sadarbojoties ar trijām skolām no Lietuvas un Igaunijas. Projekta mērķis bija izstrādāt mācību metodiskos materiālus, kurus var izmantot sporta skolotāji darbā ar skolēniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi.

Projekta īstenošanas laikā notika trīs skolotāju mobilitātes. Pirmā bija Latvijā, tad Igaunijā un Lietuvā. Tikšanās laikā uzņemošās organizācijas skolotāji prezentēja savu skolu, izglītības sistēmu katrā projekta dalībvalstī, kā arī iepazīstināja ar dažādām mācību metodēm un aktivitātēm no savas ikdienas dzīves. Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vairākas sporta stundas, kā arī peldēšanas un slidošanas nodarbības, lai dalītos pieredzē un pārņemtu labos prakses piemērus. Noslēgumā tika organizēta konference Rīgā, kurā dalībnieki prezentēja izstrādātos metodiskos materiālus un dalījās pieredzē citu izglītības iestāžu pārstāvjiem. Vieslektore Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore un Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas valdes priekšsēdētāja Aija Kļaviņa iepazīstināja konferences dalībniekus gan ar teorētiskiem, gan praktiskiem piemēriem, kā sporta stundās iekļaut skolēnus ar funkcionāliem traucējumiem.

Dalība Nordplus projektā ir vērtīga pieredze mūsu skolas sporta skolotājiem, jo tiek pilnveidotas pedagoģiskās kompetences sadarbībā ar citu Eiropas Savienības valstu pedagogiem, kā arī iegūti jauni sadarbības partneri kaimiņvalstīs. Iesaistītie pedagogi augstu novērtē iespēju piedalīties šajā projektā.

Ar projekta ietvaros izstrādātajiem mācību materiāliem “Fizisko aktivitāšu metodes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” var iepazīties šeit latviešu valodā un angļu valodā.

    https://www.viaa.gov.lv/lv/jaunums/nordplus-projekta-izstrada-materialus-darbam-ar-skoleniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem

 

Apstiprināts Erasmus+ projekts KA122 “Mēs esam spēcīgāki ar mūsdienīgām pedagoģiskām prasmēm”

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs piedalījās 2023. gada Erasmus+ projektu konkursā un rezultātā ir apstiprināts KA122 projekts Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000137096 “Mēs esam spēcīgāki ar mūsdienīgām pedagoģiskām prasmēm”, kura īstenošanas laikā skolas darbinieki uzlabos savas kompetences, lai pēc tam veiksmīgāk īstenotu Skola2030 saturu skolēniem ar speciālām vajadzībām.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2023. - 31.05.2024.

Projekta finansējums: 44100,00 EUR

Projekta realizācijas laikā trīs reizes 5 skolas darbinieki dosies 10 dienu apmācībās pie mūsu sadarbības partnera Turcijā, Antālijā “CEKDED starptautiskā izglītības un attīstības akadēmiju”. Kursu laikā tiks papildinātas zināšanas par drāmu un spēlēm izglītības procesā, valodas un balss izmantošanu un sportu un kustībām, kā arī apmeklēs speciālās izglītības iestādes Antālijā un tās tuvuma un tiksies ar specialās izglītības nozares ekspertiem, lai diskutētu par ar projekta tēmu saistītiem jautājumiem.


„Erasmus+” projekts „Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu”

Ir noslēdzies Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” projekts „Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu”. Visus projektā izstrādātos materiālus var apskatīti un lejuplādēt projekta mājas lapā - Neurodivergent


Nordplus projekts “Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs, sadarbojoties ar trijām skolām no Lietuvas un Igaunijas, īsteno Nordplus projektu nr. NPJR-2020/10245 10245 “Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”. Projekta mērķis ir izstrādāt mācību metodiskos materiālus, kurus var izmantot sporta skolotāji darbā ar skolēniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Pirmā skolotāju mobilitāte notika Rīgā no 2. līdz 6. aprīlim. Mobilitātes laikā skolotāji prezentēja savu skolu, izglītības sistēmu katrā projekta dalībvalstī, kā arī iepazīstināja ar dažām mācību metodēm un aktivitātēm. Tikšanās laikā skolotāji apmeklēja vairākas sporta stundas, peldēšanas un slidošanas nodarbības, kā arī devās mācību ekskursijā uz Siguldu un Līgatni. Dalība Nordplus projektā ir vērtīga pieredze mūsu skolas sporta skolotājiem, jo tiek pilnveidotas kompetences sadarbībā ar citu valstu Eiropas Savienības valstu pedagogiem.

   


Projekts “Kompleksa novērtēšanas un atbalsta programma, lai samazinātu ar ekrānos pavadīto laiku saistītos veselības riskus pusaudžiem”

2023. gada 27. februārī skolā viesojās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas vadošā pētniece, profesore, Eiropas Pielāgoto fizisko aktivitāšu federācijas prezidente Aija Kļaviņa. Skolas pedagogi tika iepazīstināti ar projekta “Kompleksa novērtēšanas un atbalsta programma, lai samazinātu ar ekrānos pavadīto laiku saistītos veselības riskus pusaudžiem” (Nr. lzp-2019/1-0152) pētījuma “Virtuālās vides un veselības risku sakarības pusaudžiem Latvijā” rezultātiem.


Erasmus+ KA202 projekts

Mūsu skola īsteno Erasmus+ KA202 projektu “Neurodivegent - Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergena sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu“.

Projektā piedalās organizācijas no vairākām Eiropas Savienības valstīm - Norvēģijas, Spānijas, Beļģijas, Zviedrijas, Latvijas un Austrijas.

2022. gada novembrī un decembrī notika skolotāju tikšanās Spānijā un Beļģijā, kurās tika turpināts darbs pie mācību materiālu izstrādes un izvērtēšanas.

2023. gada janvārī notika noslēguma sanāksme Norvēģijā, kurā tika izvērtēti un uzlaboti materiāli. Projekta dalībnieki diskutēja par vēl veicamajiem uzdevumiem, kā arī bija iespēja dalīties pieredzē par projekta īstenošanas veiksmes stāstiem un problēmām. Kopīgi sākām plānot jaunu Erasmus+ projektu, kura mērķis būs uzlabot autisku skolēnu iespējas pēc skolas absolvēšanas veiksmīgāk iesaistīties darba tirgū un veidot karjeru.

Projektu vadītāja: Sanita Mežiniece


Viesi no Čehijas

Mūsu skolā no 10. līdz 14. oktobrim viesojās Barbora Tománková no Církevní Základní Škola Logopedická Don Bosco A Mateřská Škola Logopedická un Zuzana Štoudkova no Základní škola, Turnov, kuras ar Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas atbalstu bija ieradušās, lai ēnotu mūsu skolas pedagogus un logopēdus, kas ikdienā strādā ar skolēniem, kuriem ir valodas traucējumi. Projekta mērķis ir uzlabot specialās izglītības pedagogu un logopēdu profesionālo kompetenci.

Nedēļās laikā mūsu skolas darbinieki kopā ar čehu kolēģēm piedalījās vairākās mācību stundās, darbnīcas un semināros. Kopīgi tika apspriesti labās prakses piemēri, kā tiek īstenota logopēdiskā palīdzība skolēniem ar speciālām vajadzībām, kā veicināt mācību stundu laikā sekmīgāk apgūt jauno vielu un kāds atbalsts ir nepieciešams pedagogiem, lai atvieglotu darba apstākļus. Skolas ergoterapeite Herta Indriča dalījās pieredzē, kā viņa palīdz skolēnu pozicionēšanā, lai tie ērtāk varētu pievērsties mācību darbam. Aktīvi piedalījās ari skolas audiologopēde Anete Bromulte, kura parādīja kā mūsu skolā tiek veicināta komunikācijas prasmju attīstība un kādi logopēdiskās terapijas elementi tiek izmantoti ikdienas darbā. Erasmus+ projekta “Cilvēktiesību aizsardzība pasaku valstī” dalībnieku viesošanās skolā

Rīgas 5. pamatskolā - attīstības centrā 2022. gada 28. septembrī viesojās Erasmus+ projekta “Cilvēktiesību aizsardzība pasaku valstī” dalībnieki. Projektā piedalās skolas no Latvijas, Turcijas, Spānijas, Portugāles un Itālijas. Projekta mērķis ir mazināt sociālo atstumtību, aizspriedumus un stereotipus, kā arī veicināt toleranci pret visiem cilvēkiem. Viesiem tika prezentēta mūsu skola un īstenotais Erasmus+ projekts “Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu”.

Tikšanās laikā Erasmus+ projekta dalībnieki un mūsu skolas pārstāvji dalījās pieredzē kā tiek īstenota skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušana izglītības sistēmā projekta dalībvalstīs, kā tiek nodrošināts atbalsts skolēniem un skolotājiem. Kopīgi tika secināts, ka būtiski ir sagatavot jauniešus dzīvei pēc skolas pabeigšanas, lai viņi būtu pēc iespējas patstāvīgāki un neatkarīgāki.


Projekts: Meistarklašu festivāls "Esi Latvijai – esi labs!”

Projekts “Meistarklašu festivāls “Esi Latvijai – esi labs!” Projekta plānošanas laiks no 01.04.2021 līdz 30.10.2021.Pasākumu organizēja Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu Sporta un jaunatnes pārvaldi.

Projekts notika 3 kārtās:

1) Nodarbība ar folkloras eksperti Inesi Krūmiņu. Folkloras eksperte savā nodarbībā parādīja praktiskus ornamentu pielietojumus mūsdienu dzīvē , izstāstīja par dažādu ornamentālu latvju zīmes nozīmi un vadlīnijām to pielietošanā , kā arī praktiski konstruējot izvēlēto ornamentu.

2) Gatavošanās meistarklasēm – daļa skolēnu veido sagatavošanas materiālus, ko izmantot noslēguma pasākumā – meistarklašu festivālam “Esi Latvija – esi labs!”.

3) Meistarklašu festivāls: “Esi Latvija – esi labs”- Visu 3 plūsmu skolēni un skolotāji darbojās 6 dažādās meistarklašu vietās, kur izglītības programmas 2015711 un 21015811 6-9. klašu skolēni darbojās kopā , un arī palīdzēja skolēniem no izglītības programmas 21015911 1-5.klašu skolēniem. Kopā darbojoties tika radīta visas skolas skolēnu kopīgā vienotā sadarbība . Projekts tika īstenots, kā savstarpējas sapratnes pasākums, kurš pierādīja, ka dažādu plūsmu skolēni un skolotāji aktīvi darbojās, bija vērojama izpalīdzība, saliedētība, kas mūsu skolai ir ļoti svarīgi, jo 3 gadu laikā tika veikta apvienošanās 2 kārtās. Projekts tiek uzskatīts par lietderīgu, lai veicinātu integrēšanos sabiedrībā.

Aptaujājot projekta dalībniekus gan skolotājus, tika secināts, ka ir sasniegts projekta mērķis un ir panākts plānotais rezultāts.

Darbojās 6 meistarklases un nevaru nepieminēt atbildīgos pedagogus.

1. Akmeņu apzīmēšanas meistarklase- Iveta Vāciete un Dzintra Endzeliņa,

2. Zīmju veidošana no papīra rullīšiem – Sigita Šilinska un Ritma Ramane,

3. Koka zīmes eļļošanas meistarklase – Mārcis Strods un Lauris Mikens,

4. Aplikācijas meistarklase - Ruta Armane un Biruta Čudare,

5. Keramikas apgleznošana - Vineta Ozoliņa,

6. Dabas materiālu meistarklase - Rudīte Jēkabsone.

Milzīgs paldies visiem skolas audzēkņiem un pedagogiem , kuri iesaistījās un līdzdarbojās. Vislielākais paldies ir šī projekta koordinatorei un idejas autorei Baibai Kļavai – Vecvanaga.

        
Erasmus+ projekts “Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu”

Līguma numurs: 2020-1-NO01-KA202-076463

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs 2020.gada septembrī uzsāka dalību Erasmus+ projektā “Neurodivergent – Optimizēti mācīšanās materiāli jauniem pieaugušajiem profesionālajā izglītībā, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, izmantojot funkcionālu apmācības programmu”.

Projekts koncentrējas uz stratēģijas “Eiropa 2020” galvenajiem mērķiem izglītības jomā - priekšlaicīgas skolas pamešanas samazināšanu. Projekta mērķgrupa ir skolēni ar autiskā spektra traucējumiem, jo starp viņiem bieži ir sastopama priekšlaicīga mācību pārtraukšana. Projekta mērķis ir izstrādāt, pārbaudīt, ieviest un novērtēt apmācību rīkus pasniedzējiem profesionālajā izglītībā, lai pārliecinātos, ka skolēni, kuriem diagnosticēts Aspergera sindroms, saņems atbilstošu personāla pieeju.

Projektā iesaistītās dalībvalstis – Norvēģija, Zviedrija, Beļģija, Austrija, Spānija un Latvija.


Nordplus projekts "Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem"

2020. gada augusts – 2021. gada decembris

Projekta numurs: NPJR-2020/10245

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs, kopā ar sadarbības partneriem no Igaunijas un Latvijas, uzsāka dalību Nordplus projektā "Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem". Šajā projektā mēs vēlamies pievērst īpašu uzmanību skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem, lai projekta ietvaros kopā strādātu pie jaunu pieeju un metožu izstrādāšanas skolēnu ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem iekļaušanai sporta stundās. Projektā plānota šo izstrādāto metožu aprobācija projektā iesaistītajās skolās, lai pēc tam varētu šajos jautājumos sniegt atbalstu citām vispārizglītojošām skolām.

Galvenais uzsvars šajā Nordplus projektā ir izveidot rokasgrāmatu vispārizglītojošo skolu skolotājiem, kuri nodrošina skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu, ar uzsvaru uz iekļaušanu tieši fiziskajā izglītībā jeb sporta stundās.

Projektā iesaistītās skolas: Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs (Latvija), Šauļu sanatorijas skola (Lietuva), Ringuvos speciālā skola (Lietuva), Tartu Herbert Masingu skola (Igaunija). Projektā visas iesaistītās skolas ir speciālās skolas – attīstības centri, kas strādā ar skolēniem ar dažādām speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem.

2020. gada 14. decembrī notika pirmā tiešsaites tikšanās, kurā skolas katra iepazīstināja ar sevi pārējos projekta partnerus un tika konkretizēti projekta mērķi, paredzētie termiņi un precizēti katra partnera uzdevumi un atbildības jomas.


Dalība seminārā "Inclusion Matchmaking – Find European Partners for Inclusion Projects", Slovēnijā, Laško no 25.02. - 29.02.2020.

Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra izglītības metodiķe Agnese Deverte piedalījās seminārā "Inclusion Matchmaking – Find European Partners for Inclusion Projects", kas notika Slovēnijā, Laško no 25.02. - 29.02.2020.

Starptautiskā semināra dalībnieki bija no Slovēnijas, Itālijas, Ungārijas, Bulgārijas, Bosnijas, Serbijas, Kosovas, Polijas, Luksemburgas, Vācijas, Islandes, Igaunijas un Latvijas, kuri savā ikdienā strādā ar jauniešiem un ir ieinteresēti iesaistities Eiropas Savienības programmu projektos. Dalība seminārā tika atbalstīta un finansēta no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras.

Semināra mērķis bija gūt jaunas zināšanas par ES programmām jauniešiem un atrast partnerorganizācijas projektam Erasmus+ vai Eiropas Solidaritātes Korpusa programmā. Īpašs uzsvars tika likts uz iekļaujošiem projektiem, kuros tiek iesaistīti jaunieši ar speciālām vajadzībām.

Semināra laikā tika iegūta plaša informācija un praktiski padomi par starptautiskiem projektiem tieši jauniešiem. Interesanta un bagātinoša bija pieredzes apmaiņa ar citu valstu kolēģiem, īpaši iedvesmojošas likās vairāku veiksmīgi realizētu projektu prezentācijas.

Viena no semināra dienām tika veltīta intensīvam darbam pie konkrētu projektu plānošanas ar partneriem, kuriem ir līdzīga mērķgrupa un intereses, lai iegūtu praktisku pieredzi šajā darbā. Dalībnieku mācīšanās pieredze tika atzīta semināra beigās izsniedzot katram semināra dalībniekam "Youthpass".

Pēc dalības seminārā var secināt, ka Eiropas Savienības programmas sniedz ļoti plašas iespējas jauniešiem iegūt neaizmirstamu un vērtīgu pieredzi, iespēju pilnveidoties un mācīties no citiem, iegūt jaunas prasmes un justies atbildīgiem un arī spējīgiem piedalīties dažādos sabiedrības attīstības procesos, līdz ar to šīs iespējas arī turpmāk tiks popularizētas skolā, veicinot skolas jauniešus iesaistīties kādā no projektiem.

Šajā seminārā A. Deverte ieguva ļoti vērtīgu pieredzi un zināšanas par projektu plānošanu un realizēšanu.


Nordplus Junior projekta sagavošanas vizīte Rīgā, 2020. gada 17. janvārī

Projekta nummurs: NPJR-2019-PV/10079

2020. gada 17. janvārī Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā notika sagatavošanas vizīte Nordplus projektam. Vizītes galvenā tēma bija par iekļaujošu fizisko izglītību un fiziskām aktivitātēm bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Šajā sagatavošanas vizītē piedalījās Tine Soulie no Kopenhāgenas (Dānija), Kintija Blumentāle no Stalbes pamatskolas, Aija Kļaviņa no Rīgas Sporta Pedagoģijas akadēmijas, Lauris Mikens un Agnese Deverte no Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra.

Vizītes laikā tika pārrunātas Nordplus programmas iespējas, lai sagatavotu un iesniegtu apstiprināšanai Nordplus projektu par fizisko aktivitāšu nodrošināšanu bērniem ar speciālām vajadzībām, tajā skaitā ar autiskā spektra traucējumiem.

Pēc sagatavošanās vizītes Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs iesniedza pieteikumu Nordplus Junior projektam "Fizisko aktivitāšu metožu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem", kurā sadarbības partneri plānoti no trim Baltijas valstīm – Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.


Dalība projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - PuMPuRS

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs uzsāk dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” - PuMPuRS.

Projekta mērķis – mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību.

Skolas pedagogi un atbalsta personāls informatīvajā seminārā ir iepazinušies ar projekta galvenajām vadlīnijām un izglītojamā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, lai varētu izvērtēt izglītojamos, kuri varēs saņemt atbalstu projekta ietvaros.

Par projektu vairāk var uzzināt vietnēs www.pumpurs.lv; www.ikvd.gov.lv


Jauniešu iniciatīvas projekts „Izglītības iestāžu apzaļumošana” 2018.

Arī 2018. gadā Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētajā projektā – konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij, gaidot Latvijas valsts simtgadi.

Skolas filiālē Stokholmas ielā 24, kura atrodas Mežaparka teritorijā, 2017. gada rudenī tika iesākta sporta laukuma labiekārtošana – uzklāts sportošanai atbilstošs sporta laukuma segums, kā arī, pateicoties “Palīdzēsim LV” projektam “Labo darbu nedēļas” ietvaros, apgleznota nojume pie sporta laukuma. Tāpēc tika nolemts turpināt labiekārtot šo Skolas teritorijas daļu, izvēloties projekta moto “Sporto zaļā Latvijā!”. Gar sporta laukuma žogu tika sastādītas tūjas un kāpelējoši mežvīteņi, kuri atdala laukuma ārējās malas. Tūjas zaļos gan vasarā, gan ziemā, bet mežvīteņu krāšņās rudens lapas skolēni varēs izmantot attīstot savu iztēli un radošumu no dabas materiāliem veidotos darbos.

Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kuri ar savu iniciatīvu piedalījās Skolas teritorijas sakopšanā! Paldies Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta par finansiālo atbalstu!

Gaidīsim Latvijas valsts simtgadi sakoptā un estētiskā vidē!


Jauniešu iniciatīvas projekts „Izglītības iestāžu apzaļumošana”

Rīgas 5.internātpamatskola – attīstības centrs iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētajā projektā – konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”. Konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij, gaidot Latvijas valsts simtgadi.

Tā kā arī mūsu Skolai tuvojas 45 gadu jubileja, tika nolemts Skolas Stokholmas ielā 24 rotaļu laukumā esošo baseinu pārveidot par puķu dobi. Pēc skolēnu veidotajiem zīmējumiem, ar skolotāju palīdzību un atbalstu, tika izveidota projekta skice, kurā ziedi veido latvju rakstu zīmes, dodot Skolai, skolēniem un Skolas darbiniekiem svētību, saskaņu un gudrību.

Paldies vecākiem un Skolas atbalstītājiem, kuri ar savu inciatīvu piedalījās Skolas teritorijas sakopšanas talkā un palīdzēja Skolas skolēniem iekārtot estēstisku vidi!

Gaidīsim Latvijas valsts simtgadi un Skolas jubileju sakoptā un estētiskā vidē!


Dalība forumā „Izglītība izaugsmei 2017”

2017. gada 14. un 15. jūnijā forumā noslēdzās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) organizētais skolu un pedagogu izglītības attīstības projekts „Izglītība izaugsmei 2017” (turpmāk – Projekts), kas notika Valsts 2. ģimnāzijā.

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāk – Skola) forumā prezentēja savus ieguvumus Projektā „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”, kura mērķis bija nodrošināt izglītojamiem atbalstošu vidi uzvedības profilaksei un korekcijai.

Foruma laikā Skolas sagatavotajā stendā bija apskatāma informācija par Projekta „Pozitīvas izglītojamo uzvedības veidošanas stratēģijas un uzvedības korekcija izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanai sabiedrībā” laikā tapušajiem materiāliem, kas paredzēti, lai risinātu uzvedības problēmas skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, tādējādi veicinot viņu veiksmīgu socializāciju.

Foruma ietvaros notika seminārs, kurā interesenti varēja iepazīties ar aktivitātēm Projektā. Seminārā Skolas direktora vietniece metodiskajā darbā Ieviņa Vanaga dalījās pieredzē par dažādu praktisku metožu izmantošanu un pielietošanu, strādājot ar skolēniem, kuriem ir komunikācijas grūtības, no kurām, savukārt, izriet uzvedības problēmas.


Erasmus + projekta mobilitāte uz Franciju

No 13.05.-20.05.2017. mūsu skolas direktore, 2 pedagogi un 3 skolēni piedalījās Erasmus+ projekta “Iekļaujošā dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā” aktivitātēs Drauignan, Francijā. Lasīt vairāk

     

Dalība Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektā „Sports - izaugsmei un vienlīdzībai 2”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs kā projekta dalībnieki piedalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas un Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas projektā „Sports - izaugsmei un vienlīdzībai 2”. Projekta ietvaros 2017. gada 24. aprīlī norisinājās „Galvenā kopējā sporta sadraudzības diena”. šajā dienā skolēni piedalījās dažādās sportiskās aktivitātēs - tūrisma trases pārvarēšanā, kuru uzstādīja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studenti, šaušanā ar loku, lodes grūšanā un sēdvolejbola spēlē, ko organizēja Latvijas paralimpiskās vienības pārstāvji, kā arī citas aktivitātes. Skolēni no Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5.internātpamatskolas - attīstības centra un Rīgas Juglas vidusskolas visi kopā, labā noskaņojumā piedalījās iepriekšminētajās aktivitātēs.

Atklāt projekta pasākumu kopā ar vadošajiem Latvijas paralimpiskās vienības dalībniekiem Ievu Melli un Gintu Jonastu bija ieradies arī četrkārtējais paralimpisko spēļu čempions Aigars Apinis, kurš pastāstīja par iespaidiem no Rio paraolimpiskajām spēlēm un savu ceļu uz uzvarām. Tikšanās ar čempionu uz jauniešiem atstāja iedvesmojošu iespaidu. A. Apiņa ceļš var kalpot kā piemērs visiem, ka pat Olimpiskajā zelta kalnā ir iespējams uzkāpt cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem.

Pēc sporta aktivitātēm notika pateicību pasniegšana un sadraudzības pikniks, kura laikā runājām par nākamiem kopējiem pasākumiem un turpmāko sadarbību.

    

Montesori nodarbību telpas atklāšanas svētki

Turpinot sadarbību ar mūsu Skolas atbalstītājiem, 30. martā noslēdzās vēl viens labdarības projekts. Skolas Montesori nodarbību telpa ieguvusi jaunu izskatu. Tagad skolēni ar prieku nāk uz nodarbībām, kuras veicina pašapzināšanos un personības nostiprināšanos, jo Marijas Montessori pedagoģijas sistēmas vadmotīvs ir: “Palīdzi man to izdarīt pašam!”. Ar Mežaparka evanģēliski luteriskās draudzes atbalstu iegādāti jauni mācību materiāli.

Svētku sajūtu skolēniem papildināja rotaļas un gardais popkorns!

Paldies Skolas draugiem – Ilonai, Dainim, Ingai, Ainai, Guntai, Mārtiņam, Zandai un Evijai par neizsīkstošo enerģiju un dzīves prieku, radot prieku skolēniem ar speciālām vajadzībām un Mežaparka evanģēliski luteriskajai draudzei par atbalstu jaunu materiālu iegādē!

   

Erasmus+ projekta "Life inclusive" mobilitāte uz Madeiru

No 11.03 - 18.03.2017. mūsu skolas 3 pedagogi un 3 skolēni piedalījās Erasmus+ projekta "Iekļaujoša dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā" aktivitātēs Madeirā (Portugālē).

Sīkāku informāciju lasīt šeit


Dalība projektā "Sporta attīstības programma - jauno sportistu treniņu nodrošinājumam"

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs piedalās Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas projektā "Sporta attīstības programma - jauno sportistu treniņu nodrošinājumam". Projekta aktivitātes līdz 2017. gada beigām tiek īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtā finansējuma Paralimpiskā jauniešu sportam un attīstībai ietvaros.

Skolā darbojas 2 sporta grupas – pielāgoto fizisko aktivitāšu grupa un vieglatlētikas grupa, ko vada trenere Sanda Erbsa.

Līdzīgas sporta grupas minētā projekta ietvaros Rīgā darbojas peldēšanā un tenisā. Vēl darbu ir uzsākušas peldēšanas grupas Ogrē un plānots uzsākt vēl vienas grupas darbu Rīgā un divās vietās ārpus Rīgas.


Erasmus + mobilitāte Hannoverē (Vācijā)

No 21.11. - 25.11.2016. mūsu skolas 3 pedagogi un 3 skolēni piedalījās Erasmus+ projekta “Iekļaujoša dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā” aktivitātēs Vācijā.

Skolēniem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Hannoveres speciālās skolas darbu un mācību procesa organizāciju. Skolēni piedalījās dažādās mācību stundās, apgūstot ceļa zīmes riteņbraucējiem, darinot putnu būrīšus un Ziemassvētku kartiņas, kā arī cepot cepumus.

šī projekta ietvaros tika organizēta oficiāla tikšanās ar Hannoveres pašvaldības pārstāvi izglītības jomā.

Mūsu delegācija viesojās trīs dažādās Hannoveres arodizglītības iestādēs, kur jaunieši ar attīstības traucējumiem var izvēlēties un apgūt kādu no 40 profesijām.

Kopā ar pārējām Erasmus+ projekta dalībvalstīm tika apmeklēta VolksWagen rūpnīca Wolfsburgā. Skolēni ar pedagogiem līdzdarbojās mašīnas dizaina un metāla dizaina darbnīcās, kur izveidoja mašīnas modeli un metāla svečturus. Organizētā ekskursija rūpnīcas teritorijā radīja priekšstatu par ikdienas darba procesa norisi un milzīgo darba apjomu.

Interesantā ekskursijā ar viktorīnas elementiem tika iepazītas skaistākās un nozīmīgākās Hannoveres vietas, ēkas un pieminekļi. īpašu noskaņu ļāva baudīt Ziemassvētku tirdziņa atklāšanas pasākumi.

Vācijā mūsu skolas pārstāvjus sirsnīgi un viesmīlīgi uzņēma, ļaujot iepazīt Hannoveres speciālās arodizglītības sistēmu. Mūsu pedagogi un skolēni guva neatkārtojamu pieredzi un pozitīvus iespaidus, kā arī jaunas, radošas idejas turpmākajam mācību darbam.


LABDARīBAS PROJEKTS "Radošās darbnīcas iekārtošana Rīgas 5. internātskolā – attīstības centrā"!Projekts “Izglītība izaugsmei 2017”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāk – Skola) 2016. gada oktobrī uzsāka savu dalību Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei 2017”. Skola piedalās projekta aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu „Pozitīvas izglītojamo uzvedības veidošanas stratēģija un uzvedības korekcija izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanai sabiedrībā”. Projekta mērķis ir atbalsta sniegšana Skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un pedagogu kolektīva profesionālās pilnveides veicināšana.

Projekta laikā tiks pilnveidotas pedagogu profesionālās zināšanas par izglītojamo uzvedības profilaksi un to korekcijas iespējām, saskarsmes, alternatīvās komunikācijas veidošanu, lai pēc Skolas absolvēšanas viņi veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā. Pedagogi mācīsies veidot vienotu atbalstošu sistēmu uzvedības profilaksei, aplūkos un analizēs dažādas pedagoģiskas situācijas, un piedalīsies pieredzes apmaiņas seminārā Liepājas speciālajā internātpamatskolā.

Projektu finansē Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs.


Erasmus + projekta mobiltāte uz Poliju

No 7. maija līdz 14. maijam, mūsu skolas 3 skolēni un 3 skolotāji, “Erasmus+” projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Polijas pilsētu Lodzu.

Ciemošanās laikā mēs piedalījāmies vairāku Lodzas speciālās izglītības iestāžu stundās, kur guvām jaunu pieredzi un idejas stundu un nodarbību plānošanā. Iepazināmies ar profesionālo izglītību Polijā, apmeklējām profesionālo skolu, kurā skolēni pēc speciālās skolas beigšanas turpina apgūt konditora, viesmīļa, zeķu mašīnadītāja, šuvēja, būvnieka, telpu uzkopēja, viesnīcu speciālista un aprūpētāja profesijas.

Direktores vietniece Madara Ančereviča prezentēja Lodzas pilsētas speciālo skolu direktoriem un pārējiem projekta koordinātoriem (Polijas, Vācijas, Francijas, Liebritānijas un Portugāles) mūsu skolas darbības pamatprincipus, piedāvātās profesionālās pamatizglītības programmas, savukārt pārējie skolotāji iepazinās ar projekta dalībvalstu speciālo skolu darbības principiem un piedāvātajām izglītības iespējām. Prezentācija

Projekta laikā skolēni tika iesaistīti dažādās aktivitātēs: piedalījās stundās, devās ceļojumā uz astronoma Kopernika dzimteni Toruņu, piedalījās pusdienās kopā ar Lodzas pilsētas mēru, kopā ar skautiem meklēja kontrolpunktus orientēšanās sacensībās, piedalījās Teātra festivālā, dejoja Zumbu, devās rotaļās ar pirātiem, apmeklēja Kino muzeju, cepa prjaņikus, dziedāja kopīgā sadziedāšanas pasākumā un izdejojās skolēnu vadītā diskotekā.

Braucienā uz Poliju mēs baudījām poļu kolēģu sirsnību, rūpes un guvām daudz pozitīvu emociju tālākam skolas darbam. Skolēni ir emociju pilni un ar aizrautību stāsta par gūtajiem iespaidiem citiem skolēniem.

    

Erasmus+ projekta „Eiropas līdzdalība iekļaujošai darba un atpūtas dzīvei cilvēkiem ar invaliditāti” dalībnieku vizīte Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā

No 2016. gada 6. līdz 12. martam, Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs, uzņēma projekta Erasmus+ dalībniekus no Vācijas, Anglijas, Francijas, Polijas un tālās Madeiras salas Portugālē.

Kopā ar 30 viesiem gatavojām tradicionālos latviešu ēdienus, sportojām, veidojām maciņus ar latvju rakstu zīmēm, muzicējām un strādājām daudzās citās radošajās darbnīcās.

Mūsu skolas skolēni kopā ar skolas metodiķi Lolitu Dibaņinu bija sagatavojuši ekskursiju pa Vecrīgu. Skolēni – Jānis, Pāvels un Almants, veiksmīgi debitēja gidu lomā un vadīja ekskursiju angļu valodā. Viesi bija sajūsmā par radošo stāstījumu un skolēnu atraktivitāti.

Viesi piedalījās Sabiedrības integrācijas projektā kopā ar Ulbrokas vidusskolas tautas deju kolektīva mazajiem dejotājiem. Vēlāk, kopā ar skolotāju Ilzi, Andri, Madaru un Guntu, projekta dalībnieki un mūsu skolas skolēni izbaudīja latviešu tradīciju pēcpusdienu – izgaršoja pelēkos zirņus, medu, rupjmaizi, dejoja „Plaukstiņpolku”, „Tūdaliņ, tagadiņ” un dziedāja latvisko projekta himnu pēc Widgit simbolu zīmēm „Kur tu teci gailīti”.

Nedēļas laikā mūsu skolas skolēni un projekta viesi apmeklēja Ugunsdzēsības muzeju, Ziemeļblāzmas pili un parku, Rīgas ZOO, Jūrmalu, Praktiskās estētikas skolu Rīgā un Atpūtas centru Lido.

Projekta galvenais koordinators, skolotājs Hennings no Hanoveres pilsētas Vācijā, un pārējo valstu kordinatori, atzinīgi novērtēja projektā pavadīto laiku Latvijā, mūsu viesmīlību un lieliski izstrādāto nedēļas plānu, kas bija interesants gan skolotājiem, gan skolēniem, raisīja pozītīvas emocijas, deva iedvesmu tālākam darbam skolās un partnerības turpināšanai ārpus projekta ietvariem.

Paldies, visai skolas komandai – skolēniem, vecākiem, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu projekta organizēšanā un realizācijā!

  

Norčēpingas (Zviedrija) speciālo pedagogu vizīte Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā

Nordplus Junior Mobilitātes projekta „Skolotāju profesionālās kapacitātes stiprināšana” ( Nr. NPJR-2015/10317) ietvaros Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā no 2016. gada 21. februāra līdz 2016. gada 27. februārim viesojās 9 speciālie pedagogi no Norčēpingas (Zviedrija).

Projekta aktivitāšu ietvaros viesi apmeklēja Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, kur iepazinās ar izglītības sistēmas struktūru un speciālās un iekļaujošās izglītības nodrošināšanu Latvijā un Rīgas pilsētā.

Projekta dalībniekiem bija iespēja piedalīties mācību stundās mūsu skolas visās filiālēs, pēc kurām skolotāji diskutēja par metodiskajiem materiāliem un atbalsta pasākumiem skolēniem ar speciālām vajadzībām. Diskusiju laikā pedagogi savstarpēji apmainījās ar dažādiem metodiskajiem materiāliem, kas tapuši projekta ietvaros. Viesi atzinīgi novērtēja mācību stundās redzēto. Projekta dalībnieki viesojās arī citās mācību iestādēs un dienas centros, kurus apmeklē bērni, skolēni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem ne tikai Rīgā, bet arī Cēsu novadā.

Zviedrijas kolēģi atzinīgi novērtēja mūsu pedagogu radošo pieeju un daudzveidīgo dabas materiālu izmantošanu mācību procesā.

 

Jau trešo gadu pēc kārtas, novembra vidū, Rīgas 5.internātpamatskolas – attīstības centra seši pedagogi devās Nordplus Junior Mobilitātes projekta Nr.NPJR-2015/10317 „Skolotāju profesionālās kapacitātes stiprināšana” pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedrijas pilsētu Norčepingu.

Mūsu pedagogi iepazinās ar Zviedrijas izglītības sistēmu, vēroja mācību stundas un nodarbības, iepazina dažādus metodiskos materiālus darbā ar skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem. Nedēļas laikā tika apmeklētas dažādas izglītības iestādes - bērnudārzs, vairākas vispārizglītojošās skolas, kurās ir izveidotas klases skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, profesionālās izglītības skola, dienas centrs un grupu dzīvokļi. Katrā iestādē bija noorganizētas kopīgas metodiskās sanāksmes, kuru laikā tika analizēti metodiskie materiāli, pieredze, Zviedrijas kolēģi iepazīstināja ar skolēnu dienas individuālo plānu un režīmu.

šajā pieredzes apmaiņas braucienā tika gūti daudz jaunu iespaidu, vērtīga pieredze un atziņas. šobrīd Rīgas 5.internātpamatskolā – attīstības centrā tiek ieviestas dažādas praktiskas lietas, kas pilnveidos mūsu skolēnu ikdienas darbu mācību procesā.


Erasmus+ projekta aktivitātes Londonā (Lielbritānija)

No 2015.gada 22. līdz 28. novembrim mūsu skolas pedagogi E.Paičs, G.Dūma-Brūvere un 3 skolēni piedalījās Erasmus+projekta “Iekļaujoša dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā.” aktivitātēs Londonā.

Londonā projekta aktivitātēs iesaistījās kolēģi un skolēni no Latvijas, Vācijas, Polijas, Portugāless un Apvienotās Karalistes, kuri dalījās ar savas valsts labās prakses piemēriem, iepazinās ar citu valstu pieredzi uz darbu orientētās mācību un audzināšanas programmas nodrošināšanu.

Vizītes laikā bija iespējams apeklēt speciālo skolu Londonā, iepazīties ar mācību programmām, to formām un metodēm, kabinetu aprīkojumu, skolas telpu noformējumu un skolēnu dienas režīmu. Koledžā, kurā ir iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām, vislielāko interesi raisīja daudzpusīgais apjoms interešu izglītībā, piemēram, foto studija, datorgrafika, stjuartu skola un visdažādākās sporta aktivitātes. Mūsu skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kur dažādu valstu skolēni dalījās pieredzē ēdienu gatavošanā, kokapstrādē, mākslinieciskajā jaunradē un iepazina friziera profesijas pamatus.

Būdami Londonā mēs priecājāmies ne tikai par skaistās pilsētas kultūrvēsturiskajiem un postmodernisma objektiem, dabas parkiem, bet bijām arī atsaucīgi un aktīvi piedalīties ikvienā, ar projektu saistītā pasākumā, tai skaitā ar dalībniekiem no sociālā aprūpes centra. Spēlējam lielo un mazo golfu, galda tenisu, ar prieku apguvām līnijdejas soļus. Apmeklējot Eiropā otro lielāko stadionu - Wembley Stadium, atraktīva gida pavadībā iepazināmies ar tā vēsturi un tradīcijām.

Projekta noslēguma dienā bija viktorīna starp komandām, kuru dalībnieki varēja nostiprināt zināšanas par klātesošo valstu simboliku, pasaulē pazīstamiem cilvēkiem, kultūrvēsturiskiem objektiem un katras valsts nacionālajiem ēdieniem.

Projekts bija ļoti noderīgs, interesants, daudzpusīgs un izglītojošs visām iesaistītajām pusēm. Pozitīvi vērtējama iespēja sadarboties un dalīties savā pieredzē ar citu ES valstu speciālistiem, kuri palīdz skolēniem ar speciālām vajadzībām paaugstināt sociālās un patstāvīgās dzīves prasmes, tādejādi kļūstot neatkarīgiem un konkurētspējīgiem ES darba tirgū.

No Londonas atvedām daudz konstruktīvu ideju un atziņu turpmākam darbam, jauniem atbalsta pasākumiem skolēnu iekļaušanai darba tirgū un atpūtā.


Erasmus+ 2014 - 1 - TR01 - KA101 - 005082

PROJEKTS "AUTISTIC SUN" 2015 - Riga-LATVIJA

 

Mūsu skolā no 2015.gada 23.novembra līdz 27.novembrim viesojās seši skolotāji no Turcijas, kas strādā ar skolēniem, kuriem ir autisms. Skolotājiem no Turcijas bija iespēja iepazīties ar metodēm, kādas Rīgas 5.internātpamatskolā - attīstības centrā skolotāji izmanto darbam ar skolēniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi. Projekta nedēļas noslēgumā viesiem bija iespēja viesoties Olaines speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "ābelīte". Projekta koordinatore Gülcan ARICI (Turcija) izteica vēlēšanos turpināt sadarbību jaunā Erasmus+ aktivitātē.

 

Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities (Iekļaujošā dzīve! Eiropas valstu līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba tirgū un atpūtā).

Projekta numurs: CML-P-NI-12-18398

Projekta mērķa grupa: jaunieši ar speciālām vajadzībām vecumā no 15-20 gadiem

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2015. - 01.09.2017.

Projekta mērķis: Sekmēt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo iekļaušanos, paplašinot viņu iespējas iegūt dzīvei un darba tirgum nepieciešamās zināšanas un prasmes, piedaloties neformālās mācīšanās aktivitātēs.

Piedaloties projekta aktivitātēs jaunieši pilnveidos dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences, kļūs neatkarīgāki, tādejādi būs konkurētspējīgi darba tirgū.

Projekta ietvaros skolotāji dalīsies ar labās prakses piemēriem, iepazīsies ar jaunām un inovatīvām idejām.

Iegūtās zināšanas popularizēs citu skolotāju vidū un TwinSpace vidē.

Projektā iesaistījušās vairākas dalībvalstis: Vācija, Latvija, Lielbritānija, Francija, Polija, Portugāle.

Valodas: DE - EN - FR - LV - PL - PT

Projekta vadītājs: Henning Schmidt (Vācija, Hannovere)

Projekta kontaktpersona Latvijā: Iluta Vilnīte

E-pasts: r5sips@riga.lv

 


Izglītības attīstības projekts "Izglītība izaugsmei"

2015. gada 17. un 18. jūnijā Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika Izglītības attīstības projekta "Izglītība izaugsmei" forums, kura laikā norisinājās pedagogu radošās darbības konkursa "Radi. Rādi. Redzi" 2.posms, kuram tika izvirzīti 32 pretendenti. Foruma laikā ar pedagogu veikumu varēja iepazīties gan pasākuma dalībnieki, gan žūrija. Rīgas 5. speciālā internātpamatskola bija vienīgā speciālā skola, kura piedalījās šajā konkursā. Mūsu skolas skolotājas Ieva Finka un Laima Zommere popularizēja speciālā pedagoga darbu un konkursā ieguva atzinības rakstu.

Skolotājas demonstrēja pašu izstrādātu darba burtnīcu. Tajā apkopotas fotoreceptes, kas tapušas kopā ar skolēniem, kopīgi apmeklējot veikalu un gatavojot ēdienu. Konkurss ir noslēdzies, bet iesāktais darbs turpinās. Skolotājas ir gatavas pilnveidot darba burtnīcu un izdot pavārgrāmatu vieglajā valodā. Grāmata iecerēta plašam lietotāju lokam. To kā palīglīdzekli varēs izmantot skolēni ar speciālām vajadzībām, pirmsskolas vecuma bērni, vecāki, kā arī sociālas aprūpes un grupu dzīvokļu iemītnieki.No 2015. gada 1. septembra skola uzsāk dalību Erasmus + programmā

Jaunās programmas galvenie atbalsta virzieni:

Personu mobilitātes mācību nolūkos (Learning Mobility for Individuals);

Sadarbība inovācijas veicinšāanai un labās prakses apmaiņa (Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices).
Projektā piedalās Rīgas 5.speciālā internātpamatskola, Turcijas, Grieķijas, Ungārijas, Rumānijas, Polijas un Horvātijas speciālās izglītības iestādes.
Mobilitātes vizīšu laikā 2 skolēni un 2 pedagogi būs iesaistīti skolas mācību aktivitātēs. Mūsu skolēni un skolotāji apmeklēs Horvātijas un Ungārijas izglītības iestādes. Savukārt mūsu skolā viesosies Turcijas, Grieķijas, Polijas un Rumānijas delegācijas.
Projekts vērsts uz starptautisko sadarbību, jauniešu sadarbības prasmju un starpkultūru pozitīvo attieksmju nostiprināšanu.
Skolotājiem, tā būs lieliska iespēja sadarboties inovāciju veicināšanas un labās prakses apmaiņā.


Rīgas skolu un izglītības attīstības projekts " Izglītība izaugsmei"
Mūsu skolas skolotājas Ieva Finka un Laima Zommere piedalās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Rīgas skolu un izglītības attīstības projekta "Izglītība izaugsmei" pedagogu radošās darbības konkursā "Radi. Rādi. Redzi" ar izstrādātu pavārgrāmatu vieglajā valodā.
Projekta mērķis ir veicināt izpratni par izglītības procesu attīstību un mērķtiecīgu inovāciju ieviešanu. Projekta laikā tiks popularizēti labās prakses piemēri inovāciju ieviešanā. Projekta darbības laiks - 2014. gada novembris - 2015. gada jūnijs.


Brīvprātīgo darba programma "Prieks kopā būt"
Rīgas 5. speciālā internātpamatskola īsteno Brīvprātīgo darba programmu "Prieks kopā būt". Projekta ietvaros, sadarbībā ar Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņiem, ir pilnveidota mūsu skolas vide, kas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem attīstībai.
Mūsu skolēni kopīgi ar Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņiem izstrādāja maketu skolas bukletam, kas tika iespiests tipogrāfijā. Skolas gaitenis ieguva jaunas krāsas un noformējumu.
Novembrī tika uzstādītas divas rotaļu mājiņas mūsu skolas telpās. Mājiņu uzstādīšanā ļoti aktīvi un atbildīgi piedalījās ne tikai Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņi, bet arī mūsu skolas skolēni.
Īpašs paldies Rīgas Amatniecības vidusskolas Koka mākslas un metālmākslas nodaļas vadītājam Arvīdam Verzam un pasniedzējam Jānim Strazdiņam par atbalstu un sapratni veiksmīga projekta norisei.
Kā arī paldies Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēknei Kristiānai Druseiko par pacietību un iniciatīvu skolas bukleta izveides un gaiteņu noformēšanas procesā!
Projektu finansē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros".


Nordplus Junior 2014 programmas Mobilitātes projekts "Skolotāju profesionālās kapacitātes celšana"
Mūsus skola ar 2014. gada 1. augustu uzsāka dalību Nordplus Junior 2014 programmas Mobilitātes projektā "Skolotāju profesionālās kapacitātes celšana". Projekts ilgs līdz 2015. gada 31. augustam.
Mobilitātes projekta ietvaros plānots pilnveidot pedagogu profesionālo kapacitāti, tiks veicināta inovatīvu pieeju iedzīvināšana pedagoģiskajā procesā. Paredzamās projekta aktivitātes - kolēģu darba vērošana, profesionālas sanāksmes, kurās tiks papildinātas metodoloģiskās zināšanas par diferencētu individuālo plānu izstrādi un mācību programmu veidošanu skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, tiks pilnveidotas pedagoģiskās prasmes.
Projekta sadarbības partneri ir trīs izglītības iestādes no Norčēpingas (Zviedrija) - Armbandet preschool, Klockaretorps primary school un De Geergymnasiet. šajās sadarbības izglītības iestādēs mācās skolēni ar funkcionāliem traucējumiem.
Projekta laikā pedagogiem būs iespēja vērot savu kolēģu darbu, piedalīties profesionālajās sanāksmēs, kurās tiks papildinātas metodoloģiskās zināšanas par diferencētu individuālo plānu izstrādi un mācību programmu veidošanu skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, tiks pilnveidotas pedagoģiskās prasmes.
Plānoto aktivitāšu gafiks:

Latvijas pedagogu pieredzes vizīte sadarbības izglītības iestādēs Zviedrijā - 2014. gada oktobris

Zviedrijas pedagogu pieredzes vizīte sadarbības izglītības iestādē Latvijā - 2015. gada februāris
Plānotie projekta rezultāti:
1. Pilnveidota pedagogu profesionālā kapacitāte darbam ar skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.
2. Aprobēta Latvijas un Zviedrijas speciālās izglītības pieredze.
3. Izstrādāts nākotnes tīklojums jaunu metožu un pieeju aprobēšanai un ieviešanai.