Vakances

Attīstības centra izglītības metodiķis

Darba pienākumi

Izstrādāt mācību un metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu izglītības apguves procesā. Sniegt individuālu metodisku un pedagoģisku palīdzību pedagogiem jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālā izglītības programmas apguves un uzvedības plāna izstrādi izglītojamam ar speciālām vajadzībām. Sniegt individuālas konsultācijas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vai viņu vecākiem. Organizēt un vadīt  izglītojošus pasākumus par iekļaujošo izglītību un palīdzības iespējām izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Sagatavot informāciju publiskošanai  speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē par speciālās izglītības iestādes organizētajiem pasākumiem.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569

Piedāvājums

2083.00 EUR/mēnesī + 15% par darbu īpašos apstākļos pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšana, atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā. Šobrīd pusslodzes darbs, no 2024.gada 1.septembra pilna slodze.


Speciālās izglītības skolotājs/a

Darba pienākumi

Īstenot izglītības programmu atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam. Darbs ar izglītojamiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumu.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569

Piedāvājums

1500.00 EUR/mēnesī (par likmi 36 stundas) + 15% par darbu īpašos apstākļos pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšana, atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā.


Izglītības psihologs

Darba pienākumi

Plānot savu darbu atbilstoši iestādes prioritātēm, mērķiem un izglītojamo vajadzībām.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši 11.09.2018. MK noteikumiem Nr.569

Piedāvājums

1374.00 EUR/mēnesī (par likmi 30 stundas) + 15% par darbu īpašos apstākļos pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšana, atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā.


Sociālais aprūpētājs

Darba pienākumi

Sniegt atbalstu izglītojamiem ikdienas saskarsmē un pašaprūpē.

Prasības kandidātiem

Vidējā izglītība, valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Piedāvājums

848.00 EUR/mēnesī pirms nodokļu nomaksas, veselības apdrošināšana, atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā.


Piezīmes

CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt uz e-pastu r5sips@riga.lv, tālrunis 67181708. Uz pārrunām tiks aicināti pretendenti, kuri atbildīs noteiktajām prasībām. Par rezultātiem tiks informēti pretendenti, kuri būs ieradušies uz pārrunām.

Mērķis personas datu apstrādei - noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru iestāde var nodibināt darba tiesiskās attiecības.


Par vakancēm interesēties šeit: e-pasts: r5sips@riga.lv