Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Laika posmā no 2018. gada septembra līdz 2022. gada decembrim Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs, sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), piedalās projektā PuMPuRS - Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekta īstenošanas laiks: 03.2017. – 12.2022.

Kopš 2018.g. septembra projektā iesaistījušies 39 Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra izglītojamie, kas atbalstu saņēmuši viena vai vairāku semestru garumā. Atbalstu snieguši un turpina sniegt 15 pedagogi, starp tiem: sociālais pedagogs, psihologs, speciālie pedagogi, priekšmetu skolotāji, pedagoga palīgi. Darbu projektā skolā koordinē Amanda Zariņa un individuālos atbalsta plānus izglītojamajiem, kopā ar viņu vecākiem un pedagogiem, sastāda Inese Jansone.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi ar kuriem var iepazīties projekta PuMPuRS mājas lapā: www.pumpurs.lv

Ar pašvaldību starpniecību iespējams nodrošināt individuālu atbalstu izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei; profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: pedagogu un atbalsta personāla konsultācijas/konsultatīvo atbalstu (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits ) dažādu, ar izglītības procesu un mērķu sasniegšanu saistītu, izdevumu kompensāciju.

Pedagogi gūst iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams; profesionālās kompetences pilnveidi; seminārus un supervīzijas; darbnīcas; konferences; metodiskos atbalsta līdzekļus; sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku identificēšanai un novēršanai.