Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Skolēnu padome piedalās skolas attīstības procesā, kā arī dažādu skolas pasākumu organizēšanā.

Skolēnu padomes mērķis ir veicināt skolēnu, pedagogu un administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību un sabiedriskā darba organizēšanā, sekmēt skolas darbības pilnveidošanos.

Skolēnu padomes uzdevumi:

1) sadarboties ar skolas administrāciju, pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem;

2) uzklausīt skolēnu, skolotāju un saimniecisko darbinieku viedokļus;

3) pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju, pedagogiem un citiem darbiniekiem;

4) veicināt mācību procesa efektivitāti;

5) apkopot priekšlikumus un īstenot tos skolas sabiedriskās dzīves veidošanā;

6) sadarboties ar citu skolu skolēnu pašpārvaldēm, pašvaldības un valsts institūcijām, sabiedriskajām organizācijām;

7) mācīties pieņemt lēmumus un sekot to izpildei.

Skolēnu padomes sastāvs 2023./2024. m.g.


Skolēnu padomes darbu koordinē skolotāja Rudīte Jākobsone  

Skolotāju diena

Skaistajā 7. oktobra dienā mûsu skolā tika atzīmēta Skolotāju diena. Smaidīgi un ar ziedu piespraudi rokās, Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji sagaidīja skolā ierodamies skolotājus un skolas tehniskos darbiniekus, lai viņus sveiktu svētkos.

Skolēni bija sagatavojuši fantastiski sirsnīgu svētku koncertu, kurā tika skaitīta latviešu jaunāko autoru dzeja un izdziedātas sirsnīgākās un jautrākās dziesmas par skolu. Pasākuma laikā skolotājiem vajadzēja piedalīties daþādās viktorīnās. Kā balva par labi paveikto stundas darbu bija skolēnu gatavotās zīïu krelles.