Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Mūsu skolas skolotāji ir vairāku grāmatu un metodisko materiālu autori.

Mūsu skolas skolotājām Evai Kozlinskai un Ievai Finkai izdevniecībā “Raka” 2021. gadā ir izdota grāmata “Taka”, kura veidota balstoties uz kompetenču pieeju. Komplektu veido darba burtnīca, metodisks pielikums skolotājiem un vecākiem. Grāmatā ievietotie materiāli ir noderīgi gan speciālās izglītības programmu, gan iekļaujošās izglītības īstenošanā. Materiāli galvenokārt vērsti uz dzīvesprasmju attīstību. Bērni iepazīst gadalaiku ritumu, mācās izvēlēties laikapstākļiem piemērotu apģērbu un nodarbes. Grāmatā ievietotie materiāli palīdzēs apgūt laika skaitīšanas un dienas plānošanas pamatus, kā arī izprasts svētku saistību ar gadalaiku ritumu un svētkiem raksturīgām tradīcijām, veidos priekšstatu par iepirkšanos, bibliotēkas, teātra un kino apmeklējumu. (Informācija ievietota 22.02.2021.)

Mūsu skolas skolotājai – mūzikas terapeitei Elgai Polei – Polītei izdevniecībā “Raka” ir izdota grāmata “Elgas dziesmas”. Grāmatā ir apkopotas sirsnīgas un mīļas dziesmas, kuras ir piemērotas pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kā arī bērniem ar speciālām vajadzībām, jo dziesmas ir melodiskas un teksti viegli paliek bērnu atmiņā. Daļa no tām veido ciklus, kurus var izmantot muzikālu uzvedumu veidošanā. Tie veltīti tādiem varoņiem kā Vinnijam Pūkam, Nezinītim, divām Lotiņām, Ronjai laupītāja meitai, mazajai raganiņai, kā arī Imanta Ziedoņa „Krāsainajām pasakām”.

Evija Landrāte, Sarmīte Tūbele "Autisms un saskarsme" (2019). Ņemot vērā, ka izglītības iestādēs tiek iekļauti bērni ar autiskā spektra traucējumiem un ar aktuālajiem jautājumiem par šīs mērķgrupas iekļaušanu, izdevniecība RAKA atkārtoti ir izdevusi E. Landrātes un S. Tūbeles grāmatu “Autisms un saskarsme”. Grāmata ir domāta visiem interesentiem, kuriem ir saskarmes ar bērniem, kam ir autiskā spektra traucējumi un garīgās attīstības traucējumi. (Informācija ievietota 20.04.2020.)

L. Zommere un I. Finka “Gatavosim kopā!”

Izdevniecība: RAKA

Mūsu skolas skolotājas L. Zommere un I. Finka izstrādāja integrētu mācību līdzekli – pavārgrāmatu vieglajā valodā “Gatavosim kopā!”

Specializētā pavārgrāmata adresēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kā arī bērniem ar speciālām vajadzībām kā mācību līdzeklis. Visas receptes tajā ir skaidrotas ar vienkāršiem attēliem un simboliem, lai bērni varētu darboties patstāvīgi un viegli sasniegt vajadzīgo rezultātu. Autoru izvirzītais didaktiskais uzdevums ir ne tikai veidot prasmes gatavot ēdienu, bet arī iepazīt produktu un mērvienību pasauli, attīstīt prasmes rēíināt, noteikt laika intervālus, kā arī pilnveidot pašapkalpošanās prasmes. Viens no galvenajiem grāmatas principiem ir stingri ievērot “soli pa solim” principu. Grāmatā ievietotas 18 foto receptes, kas papildinātas ar tekstu vieglajā valodā. Svarīga ir bērna apziņa “Es varu”, “Man izdevās”. Tāpēc grāmata veidota tā, lai lietotājs ar to varētu strādāt pēc iespējas patstāvīgak.

Informācija ievietota 2016. gada 10. decembrī


Mācību grāmatas "Latviešu valoda 2.klasei" un "Latviešu valoda 3.klasei" paredzētas skolēniem ar speciālām vajadzībām (garīgās attīstības traucējumiem).

Grāmatu autores ir Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas skolotājas Ilze Jerāte un Iveta Mantromoviča (2008)

Mācību saturs ir veidots tā, lai ikviens skolēns latviešu valodas mācīšanos uztvertu kā saistošu un interesantu darbošanos. Mācību grāmatu komplektu iespējams izmantot arā citu speciālo izglītības programmu īstenošanā, kā arī mācību darbā pedagoìiskās korekcijas klasēs.

Katrs grāmatu atvērums paredzēts divām latviešu valodas stundām. Atvēruma kreisā puse - lasīšanai, labā - valodas mācībai. Abās atvēruma daļās tēmas ir saskaņotas, tādēļ ar abām daļām var strādāt integrēti. Mācību grāmatās ietverti arī tādi uzdevumi, kurus skolēni veiks ar interesi to savdabīgās formas vai nosacījumu dēļ.


"Latviešu valoda 2.klasei. Skolotāja grāmata"

 

Metodiskais līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatām I.Jerāte, I.Mantromoviča "Latviešu valoda 2.klasei, I" un "Latviešu valoda 2.klasei, II"


Evija Landrāte, Sarmīte Tūbele "Autisms un saskarsme"

Grāmatā ir pētīts saskarsmes veidošanās process speciālās skolas skolēniem ar autismu un vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Skolēniem ar autismu saskarsme ar citiem cilvēkiem veidojas apgrūtinoši, tādēļ saskarsmes process mērítiecīgi jāorganziē gan mācību stundās, gan starpbrīþos, gan ārpusstundu nodarbībās

Grāmata ir domāta visiem interesentiem, kuriem ir saskarmes ar bērniem, kam ir autiskā spektra traucējumi un garīgās attīstības traucējumi.

Sadarbībā ar Valsts izglītības satura cetru izstrādāts atbalsta materiāls bērnu vecākiem un skolotājiem

"Attīstošo spēļu izmantošana pirmsskolas izglītībā"

Materiālu izstrādāja Ilze Jerāte un Anda Strazdiņa.

Atbalsta materiālā ir atrodamas ierosmes saistošāka bērnu izziņas procesa nodrošināšanai, ievērojot katra bērna individuālās vajadzības, spējas un intereses. Materiālā apkopotas spēles un rotaļas burtu apguves procesam, vārdu skaņu analīzei, bērna runas attīstīšanai un vārdu krājuma aktivizēšanai, uztveres, uzmanības un atmiņas attīstīšanai, iztēles rosināšanai un sajūtu aktivizēšanai, kā arī uzdevumi pētniecisko prasmju attīstīšanai. Materiāls paredzēts darbam ar bērniem no pieciem līdz septiņiem gadiem, bet tajā piedāvātās spēles un rotaļas mācību procesā izmntojamas gan jaunākiem bērniem, gan arī vecākiem bērniem, kā arī bēniem ar speciālām vajadzībām.