Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Pieredzes apmaiņas seminārs

Rīgas 5.pamatskolā – attīstības centrā 2024.gada 21.martā un 26.martā pieredzes apmaiņas semināra ietvaros viesojās Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra pedagogi un direktore.

Kolēģiem bija iespēja vērot mūsu skolas pedagogu vadītas mācību stundas skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.  Dalījāmies pieredzē par individuālo izglītības programmas apguves plānu sastādīšanu, to realizēšanu sadarbībā ar atbalsta speciālistiem. Diskutējām par STAP apguves līmeņu vērtējumiem, sasniedzamo rezultātu un pakārtoto sasniedzamo rezultātu atspoguļošanu individuālajos izglītības programmas apguves plānos un e-klasē.  Kā arī ļāvām ieskatīties mūsu skolas metodisko materiālu kabinetā, kurš tika izveidots ar Velku biedrības atbalstu. Metodisko materiālu kabineta izmantošanas sistēma un pieejamie materiāli palīdz pielāgoties skolēnu individuālajām vajadzībām un dažādot mācību procesu.

Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra kolēģi atzinīgi novērtēja mūsu skolas pielāgoto vidi, klases pedagogu savstarpējo sadarbību, uz skolēnu individuālajām vajadzībām balstīto un strukturēto mācību procesu. Tikšanās laikā ir gūtas pozitīvas emocijas, notikusi vērtīga savstarpējās pieredzes un viedokļu apmaiņa.


Pieredzes apmaiņas semināri

2024.gada 6.februārī uzņēmām viesos pedagogus no Spāres pamatskolas. Pedagogiem bija iespēja ne tikai uzzināt par mūsu skolas darbību un metodēm, ko izmantojam ikdienas darbā, bet arī vērot mācību stundas 58 un 59 programmās. Dalījāmies pieredzē par pedagogu sadarbību ar atbalsta komandu.

13.februārī uzņēmām ciemiņus no Rīgas Ēbelmuižas pamatskolas. Tikšanās laikā, direktora vietniece metodiskajā darbā, Vita Ukase sniedza ieskatu atbalsta komandas un attīstības centra darbā. Audiologopēde Anete Bromulte padziļinātāk iepazīstināja ar alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodēm un ierīcēm kuras tiek izmantotas apmācībās. Speciālās izglītības skolotāja un izglītības metodiķe Ina Gruzdiņa dalījās pieredzē par individuālo izglītības plānu sastādīšanu un aizpildīšanu, metodiskās bibliotēkas izveidi. Noslēgumā dalībniekiem bija iespēja doties ekskursijā pa skolu un ielūkoties metodisko materiālu bibliotēkā.


Seminārs vecākiem un ārstniecības iestāžu darbiniekiem

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Reto slimību koordinācijas centrs sadarbībā ar Rīgas 5.pamatskolu- attīstības centru 2024.gada 22.septembrī organizēja tiešsaistes semināru - "Alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas (AAK) nozīme un iespējas pacientiem ar retajām slimībām". Seminārā piedalījās vairāki mūsu skolas speciālisti. Sertificēta audiologopēde Anete Bromulte un sertificēta ergoterapeite Herta Indriča, kuras dalījās pieredzē par multidisciplināru komandas darbu alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas (AAK) ieviešanā skolas vidē. Speciālās izglītības skolotāja un izglītības metodiķe Ina Gruzdiņa, kura iepazīstināja ar tēmu “Indivuduāls intervences plāns kā instruments komandas darbam alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas ieviešanā skolas vidē. ” Rīgas 5.pamatskolas-attīstības centra direktore un klīniskā psiholoģe Iluta Vilnīte, kura izglītoja semināra dalībniekus par uzvedības stratēģijām neverbāliem bērniem.


Seminārs atbalsta komandas speciālistiem

Rīgas 5. pamatskolā - attīstības centrā 2023. gada maijā notika divi pieredzes apmaiņas semināri. Atbalsta komandas speciālisti un pedagogi dalījās savā pieredzē par individuālo izglītības programmmas apguves plānu sastādīšanu un realizēšanu sadarbībā ar atbalsta komandas speciālistiem un multidisciplināru komandas darbu alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas ieviešanu skolas vidē, kā arī psihologa darbu ar bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Seminārā piedalījās atbalsta komandas speciālisti no Olaines, Cēsu, Ķekavas, Tukuma un Ropažu novadiem, kā arī Rīgas un Jūrmalas.Vebinārs Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem.

2023. gada 27. februārī audiologopēde Anete Bromulte vadīja vebināru Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ārstiem, kuru vidū bija neirologi, genētiķi, fizikālās rehabilitācijas medicīnas ārsti u.c. Semināra tēma - "Ievads alternatīvajā un augmentatīvajā komunikācijā". Audiologopēde Anete Bromulte stāstīja par šādām tēmām - Kas ir alternatīvā un augmentatīvā komunikācija (AAK)? Kādas AAK metodes, programmas un ierīces tiek lietotas audiologopēda praksē, kā arī par to pieejamību Latvijā. Rīgas 5. pamatskolas-attīstības centra speciālisti dalās ar savām zināšanām, lai veicinātu sabiedrības un speciālistu informētību par tēmām, kas skar bērnus ar īpašām vajadzībām, tā veicinot iekļaujošāku vidi.Speciālistu dalība Latvijas Ergoterapeitu asociācijas “Ziemas konferencē”

2023. gada 11. februārī mūsu skolas ergoterapeite Herta Indriča un audiologopēde Anete Bromulte piedalījās Latvijas Ergoterapeitu asociācijas “Ziemas konferencē”. Konferences tēma - "Alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas tehnoloģijas ergoterapeita praksē", kur mūsu speciālistes dalījās pieredzē kā tiek organizēts multidisciplinārs komandas darbs alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas (AAK) ieviešanā skolas vidē. Auditorija tika iepazīstināta ar skolā pieejamo atbalsta personālu un katra speciālista lomu AAK ieviešanā, kā arī ikdienā pielietotajām AAK metodēm un ierīcēm - zīmju valodas elementiem, komunikācijas attēliem un grāmatām, runas dēļiem, planšetdatoriem un skatu navigatoru Tobii PCEye. Konferences dalībniekiem bija iespēja redzēt labās prakses piemērus, kā speciālisti ir sadarbojušies acu skata navigatora ieviešanā 5. pamatskolā-attīstības centrā.“Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”

2023. gada 10. februārī skolā notika informatīvs seminārs, kurā skolotāji un atbalsta komandu pārstāvji no dažādām Latvijas skolām tika iepazīstināti ar projektu “Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem”. Projekta mērķis ir veicināt toleranci pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Izglītības metodiķe Ieva Finka viesus informēja par projekta saturu, uzdevumiem un to, kā skolas var kļūt par projekta dalībniekiem un īstenot to savā skolā. Seminārā savā pieredzē par projekta īstenošanu savās izglītības iestādēs dalījās Jūrmalas Vaivaru pamatskolas direktore Inese Kārkliņa un Limbažu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces Zane Kalniņa un Baiba Cīrule. Noslēgumā visi kopīgi noskatījās filmu “Modes skate”. Semināra dalībnieki bija gandarīti par dzirdēto un apņēmības pilni projektu īstenot savās skolās.
Projekta prezentācija

Ja arī Jūs vēlaties iesaistīties projekta realizēšanā, sūtiet pieteikumu uz e-pastu: bna.projekts@gmail.comProfesionālās pilnveides kursi pedagogiem

No 2022. gada 19. augusta līdz 17. septembrim Rīgas 5. pamatskolā - attīstības centrā notika profesionālās pilnveides kursi “Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē” un “Darbs ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā”. Kursos piedalījās pedagogi no Rīgas plānošanas reģiona. Dažas atsauksmes no kursu dalībnieku anketām: “Jauka, diskusijām un pieredzes apmaiņas bagāta atmosfēra, kas saliedē kursu dalībniekus. Saprotami! Iedrošinoši! Uzskatāmi! Liels paldies par kursiem, kuros atradu atbildes uz saviem jautājumiem”.


Seminārs Valmieras novada logopēdiem

Rīgas 5. pamatskola - attīstības centra speciālisti un pedagogi vienmēr ir priecīgi par iespēju sniegt atbalstu dažādu nozaru speciālistiem. 2022.gada 13. septembrī audiologopēde Anete Bromulte un ergoterapeite Herta Indriča novadīja semināru Valmieras novada logopēdiem. Semināra mērķis bija papildināt zināšanas par darbu ar bērniem, kuriem ir autiska spektra traucējumi. Skolas speciālisti dalījās pieredzē par komunikācijas prasmju veicināšanu, artikulācijas vingrinājumu pielāgošanu un sensoro integrāciju.


Pieredzes apmaiņas seminārs ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas funkcionālajiem speciālistiem

8. jūnijā skolā viesojās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikas funkcionālie speciālisti un psihiatrijas rezidenti.

Viesošanās mērķis bija dalīties pieredzē un pastāstīt slimnīcas speciālistiem par atbalsta komandas darbu speciālās izglītības iestādē un pedagogu lomu bērna spēju attīstīšanā.

Viesiem bija iespēja iepazīties ar tehnoloģijām un metodēm, ko ikdienā izmanto mūsu atbalsta komandas speciālisti. Apskatīt klases un nodarbību telpas, lai redzētu kā mūsu skolā ir izveidota iekļaujoša un pielāgota mācību vide.


Kursi izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem

2021. gada 1. un 8. decembrī Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra pedagogi Ina Gruzdiņa, Ausma Anna Mieze, audiologopēde Anete Bromulte un ergoterapeite Herta Indriča dalījās savā pieredzē, vadot tiešsaistes profesionālās pilnveides kursus “Izglītojamo ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iekļaušana mācību procesa norisē” bērnu aprūpētājiem un vecākiem.

Kursu dalībniekiem tika sniegts ieskats, kā izmantot pirmsskolas mācību procesa elementus, TEACCH pieejas principus, veiksmīgi iekļaujot mācību procesā izglītojamos ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Kā arī bija iespēja vērot praktiskus paņēmienus, kā rosināt iesaistīties mācību procesā izglītojamo ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Audiologopēde Anete Bromulte stāstīja par alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodēm un to izmantošanu. Ergoterapeite Herta Indriča iepazīstināja ar pašaprūpes prasmju attīstības posmiem, uzsvēra pašaprūpes prasmju nozīmi ikdienas neatkarības veicināšanā bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem un dalījās pieredzē ar stratēģiju piemēriem pašaprūpes veicināšanai.


Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem

Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā no 26.08.2021. – 21.09.2021. tiešsaistē MS Teams platformā norisinājās profesionālās pilnveides kursi, saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas noslēgto līgumu.

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra direktore, lektore Iluta Vilnīte kursu programmas “Darbs ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā” ietvaros apskatīja jautājumu par bērna vajadzību saistību ar bērna uzvedības funkcijām. Pedagogiem bija praktiska iespēja vingrināties veidot bērna uzvedības korekcijas plānu, kas balstīts uz pozitīviem pastiprinājumiem un preventīvām stratēģijām. Kursu dalībnieki iepazinās ar individuāli, kā arī grupas darbā izmantojamām metodēm.

Kursu programmā “Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē” lektore, izglītības psiholoģe Agnese Aspere iepazīstināja ar jaunākajām teorētiskajām atziņām par uzvedības traucējumu veidošanos un uzsvēra pozitīvās disciplinēšanas nozīmi bērna pašapziņas veidošanā. Kursu dalībnieki vingrinājās “ABC” shēmas izmantošanā, fiksējot bērnu nepieņemamas uzvedības izpausmes, kā arī objektīvi aprakstot situāciju pirms un pēc bērna nepieņemamās uzvedības izpausmes mirkļa. Pedagogiem tika dota iespēja praktiski iesaistīties “Individuālā uzvedības korekcijas plāna” izstrādē.

Kursu dalībnieki pozitīvi novērtēja teorijas un prakses savstarpējās proporcijas kursu programmās, lektoru profesionalitāti un praktiskos piemērus. Atzinīgi tika vērtēta iespēja praktiski vingrināties bērna individuālo uzvedības korekcijas plānu veidošanā.


Seminārs “Lasītprasmes veicināšana kompetenču pieejā, ievērojot izglītojamā attīstības īpatnības”

2021. gada 20. aprīlī MS Teams platformā notika seminārs vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Lasītprasmes veicināšana kompetenču pieejā, ievērojot izglītojamā attīstības īpatnības”. Semināram pieslēdzās 175 dalībnieki no visas Latvijas.

Pedagogiem, kuri nevarēja piedalīties seminārā piedāvājam semināra ierakstus:

“Izglītojamo lasītprasmes veicināšana”

Anete Bromulte - Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra audiologopēde.

Saite uz video: https://youtu.be/k1Pw1bUr73k

“No idejas līdz grāmatai”

Ieva Finka - Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra speciālā pedagoģe, metodiķe;

Eva Kozlinska - Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra speciālā pedagoģe.

Saite uz video: https://youtu.be/k1Pw1bUr73k


Dalība “Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijā”

Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra direktore Iluta Vilnīte piedalījās Latvijas nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centra rīkotajā “Publisko bibliotēku apaļā galda diskusijā”, kas notika 2021. gada 24. – 25. martā. I. Vilnīte dalījās pieredzē “Kā veiksmīgāk strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām”, stāstīja par atbalstošas vides veidošanas pamatprincipiem, lai bērni ar speciālām vajadzībām varētu veiksmīgāk apgūt lasītprasmi un iegūtās iemaņas izmantot praktiskajā dzīvē.


Kursi izglītojamo ar speciālām vajadzībām likumiskajiem pārstāvjiem

Rīgas 5. pamatskolas- attīstības centra pedagogi Ina Gruzdiņa, Ausma Anna Mieze, Evija Landrāte un audiologopēde Anete Bromulte 2021. gada 17. un 18. martā dalījās savā pieredzē, vadot tiešsaistes profesionālās pilnveides kursus “Izglītojamo ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iekļaušana mācību procesa norisē”. Dalībniekiem tika sniegti praktiski paņēmieni izglītojamo ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iesaistīšanai mācību procesā, Teacch metodes principu izmantošanu, kustību aktivitātes nozīmi vārdu krājuma paplašināšanā. Audiologopēde Anete Bromute stāstīja par alternatīvās un augmentatīvās komunikācijas metodēm un to izmantošanu. Kursos piedalījās 23 Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” Teikas filiāles darbinieki.


Sadarbība ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi

2020. gada 16. oktobrī Rīgas 5. pamatskolā - attīstības centrā sadarbībā ar Pierīgas novadu apvienības izglītības pārvaldi notika profesionālās pilnveides kursi “Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē”. Kursos piedalījās 29 pirmsskolas pedagogi, psihologi un sociālie pedagogi no Stopiņu, Mārupes, Mālpils, Ādažu, Vangažu, Babītes un Ropažu novadiem. Kursu laikā lektore Agnese Aspere dalījās zināšanās par bērnu uzvedības traucējumiem un kopā ar dalībniekiem meklēja risinājumus nepieņemamas uzvedības mazināšanai un aizstāšanai.


Vebinārs “Individuālo uzvedības korekcijas plānu izveide un īstenošana”

Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs 2020. gada 30. septembrī dalījās pieredzē par individuālo uzvedības korekcijas plānu izveidi un īstenošanu Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas organizētajā vebinārā “Individuālo uzvedības korekcijas plānu izveide un īstenošana”. Vebinārā skolas direktore I. Vilnīte sniedza ieskatu par uzvedības funkcijām, par nepiemērotas uzvedības korekcijas pieejām, akcentējot pedagoga ikdienas darbā izmantot pozitīvas un vēlamās uzvedības pastiprinājuma veidus. I. Vilnīte demonstrēja praktiskus paņēmienus uzvedības novērtēšanai un sniedza vadlīnijas individuālā uzvedības plāna veidošanā, kā arī dalījās ar skolas pieredzi uzvedības plānu veidošanā. Vebināru tiešsaistē klausījās 1500 dalībnieki.

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra direktores Ilutas Vilnītes prezentācija


Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem

No 2020. gada 19. augusta līdz 23. oktobrim, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas 5. pamatskolā - attīstības centrā notika profesionālās pilnveides kursi. Skola piedāvāja divas profesionālās pilnveides programmas.

Kursu programmā “Darbs ar agresīviem bērniem, bērniem ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē” lektore Agnese Aspere dalībniekus iepazīstināja ar jaunākajām teorētiskajām atziņām par uzvedības traucējumu veidošanos un pozitīvās disciplinēšanas nozīmi bērna pašapziņas veidošanā. Kursu dalībniekiem bija iespēja vingrināties “ABC” shēmas izmantošanā bērnu nepieņemamas uzvedības fiksēšanai un praktiski iesaistīties “Individuālā uzvedības korekcijas plāna” izstrādē.

Kursu programmā “Darbs ar izglītojamiem, kuriem nepieciešams atbalsts uzvedībā” lektore Zane Kronberga kursu laikā apskatīja jautājumu kā uzvedība, kura bērnam pilda noteiktas funkcijas, apmierina noteiktas bērna vajadzības. Pedagogi mācījās veidot uz pozitīviem pastiprinājumiem un preventīvām stratēģijām balstītu uzvedības korekcijas plānu. Iepazinās ar metodēm, kas izmantojamas gan individuālā, gan grupas darbā.

Dalībnieki sniedza pozitīvas atsauksmes gan par iegūtajām zināšanām, gan atzinīgi novērtēja iespēju darboties praktiski, kā arī pateicās, ka ieguvuši motivāciju kursos iegūto pielietot praksē! Dažas atsauksmes no kursu dalībniekiem: “Brīnišķīgas nodarbības! Sen nebiju bijusi nodarbībās, pēc kurām ir tik liels gandarījums un iedvesma.”, “Kursi ir noderīgi un aktuāli. Piemēri no reālas prakses labi sabalansēti ar teoriju. Pieredzes apmaiņa un dažādas metodes, kuras jau ir aprobētas, ir pievienota vērtība. Nodarbība ir iedvesmojuša un palīdz saredzēt pozitīvus risinājumus”.


Profesionālas pilnveides pasākums “Atvērtās durvis”

Rīgas 5.pamatskola – attīstības centrs iesaistījās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Panākumi visiem: efektīva pieeja darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām” īstenošanā. Programma paredzēta vispārējās izglītības skolu 1.- 4. klašu skolotājiem.

2020. gada 4. martā skolā skolotājus uzņēmām “Atvērto durvju” pasākumā. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar skolas darbu, metodisko materiālu klāstu, vērot un iesaistīties mācību procesā, diskutēt un dalīties pieredzē. Skolotāji piedalījās mācību stundās un vēroja mācību procesu gan bērniem ar garīgas attīstības, gan garīgās veselības traucējumiem. Pārrunājot stundās redzēto, skolotāji pauda atzinību, ka redzējuši ikdienas stundas, nevis iestudētas “superstundas”. Skolas administrācija programmas dalībniekiem sniedza ieskatu, kādu palīdzību un atbalstu viņi var saņemt attīstības centrā, strādājot ar iekļautajiem bērniem savās izglītības iestādēs.

Tikšanās laikā skolas psiholoģe Amanda Zariņa stāstīja par skolēnu un skolotāju mijiedarbības ietekmi uz skolēnu sasniegumiem un uzvedības konsultante Inese Jansone dalījās pieredzē par uzvedības korekciju skolas vidē un spēļu nozīmi korekcijas darbā. Dienas beigās skolotāji pauda viedokli, ka diena bijusi ļoti vērtīga, jo bija iespēja redzēt reālas situācijas, iesaistīties mācību procesā, iegūt idejas jauniem mācību materiāliem un mācību metožu dažādošanai.

Paldies pedagogiem par atsaucību, pozitīvo gaisotni un dalīšanos pieredzē!

 

Darbseminārs izglītības iestāžu vadības komandām

Lai veiksmīgāk ieviestu kompetenču pieeju mācību saturā izglītības iestādēs un šajā izaicinājumiem pilnajā darba procesā nezaudētu motivāciju, Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs 2020. gada 30. janvārī kopā ar skolas draugiem un atbalstītājiem organizēja darbsemināru - 220 V uzlādes pasākumu izglītības iestāžu vadību komandām.

Darbseminārā piedalījās pārstāvji no 30 izglītības iestādēm (pamatskolas, vidusskolas, pirmsskolas, kā arī speciālās izglītības iestādes), kā arī vairāku izglītības pārvalžu speciālisti. Izglītības iestāžu vadības un atbalsta komandu pārstāvji bija no dažādām Latvijas vietām - gan no Rīgas izglītības iestādēm, gan Cēsīm, Kokneses, Ainažiem, Valmieras, Madlienas, Salaspils, Rūjienas, Rēzeknes u.c.

Pauzēs darbsemināra dalībnieki varēja iepazīties ar “Stāstu stāstiem izstāstīju” stendu, kurā bija iespēja iepazīt spēles veida metodes, kas veicina kolektīva saliedētību, attīsta komunikācijas un valodu prasmes, veicina personības pilnveidi un izaugsmi, uzlabo sadarbību, paaugstina motivāciju, kā arī ar “Uzvediba.lv” stendu, kurā bija dažādi materiāli darbam ar uzvedības problēmām pirmsskolas un skolas vidē.

Noslēdzoties darbsemināram, tā dalībnieki uzsvēra, ka ieguvuši pozitīvas emocijas, vērtīgas un praksē pielietojamas zināšanas, kā arī tas raisīja jaunas idejas, sniedza iedvesmu ambicioziem mērķiem un sasniegumiem visa turpmākā mācību gada garumā!

Paldies darbsemināra organizatoriem un jo īpaši Daiņa Zaltāna komandai!

Semināra programma


Starptautisks profesionālās pilnveides seminārs "Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem"

2019. gada 9. un 10. decembrī Rīgas 5. pamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju organizēja Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmas profesionālās pilnveides semināru "Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem".

Semināra mērķis bija sniegt sporta skolotājiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem un skolu administrāciju pārstāvjiem iespēju pilnveidot profesionālo un pedagoģisko kompetenci par starpdisciplināras speciālistu komandas darba īstenošanu izglītības procesa kvalitātes uzlabošanu audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem.

Seminārā piedalījās 94 dalībnieki no dažādām Latvijas vietām, kā arī no Lietuvas un Igaunijas, savukārt lektori pārstāvēja ASV augstākās izglītības iestādes - Mišela Grenjiera (asoc. Prof. New Hamphire University, ASV), Laurena Liebermane (Izcilības profesore Kinezioloģijas nodaļā, Brokportas koledžā, Ņujorka, ASV), Katrina Arndta (prof. iekļaujošā izglītībā, Ralfa C.Vilsona izglītības skolā, St.Džona Fišera koledžā, Ročestera, Ņujorka, ASV), Ali Braiena (asoc. prof., direktore pielāgotās fiziskās aktivitātēs Dienvidkarolīnas universitātē, ASV). Lepojamies, ka Rīgas 5. pamatskolu – attīstības centru kā lektors pārstāvēja sporta skolotājs Endijs Pelkaus.

 

Diskusija par speciālās un iekļaujošās izglītības jautājumiem

2019. gada 7. oktobrī Rīgas 5. pamatskolā- attīstības centrā notika tikšanās ar Neatkarīgās izglītības biedrību. Tikšanās laikā tika organizēta diskusija, kurā tika spriests par aktuāliem jautājumiem speciālajā un iekļaujošajā izglītībā. Diskusijas laika savā pieredzē dalījās skolas direktore Iluta Vilnīte un direktores vietniece metodiskajā darbā Vita Ukase.

Diskusijas fotogrāfijas


Profesionālās pilnveides kursi pedagogiem

No 2019. gada 2. oktobra līdz 25. oktobrim, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar Izglītības un zinātnes ministriju, Rīgas 5. pamatskolā - attīstības centrā notika profesionālās pilnveides kursi. Skola piedāvāja divas profesionālās pilnveides 8 stundu programmas: ”Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana ” un “Bērns ar autiskā spektra traucējumiem”, kurās kopumā piedalījās 105 dalībnieki. Kursus apmeklēja pedagogi no Rīgas, Jūrmalas, Inčukalna, Valmieras, Mārupes, Salaspils novada, Ropažu novada, Stopiņu novada un Ventspils. Kursu noslēgumā dalībnieki, sniedza pozitīvs atsauksmes gan par iegūtajām zināšanām, gan atzinīgi novērtēja pasniedzēju demonstrētos praktiskos piemērus, kā arī pateicās, ka ieguvuši motivāciju kursos iegūto pielietot praksē!


Pieredzes apmaiņa Maskavā (Krievija)

Pieredzes apmaiņa Maskavā (Krievija)

24. septembrī I. Vilnīte Krievijas biedrības “Perspektiva” organizētajā festivālā “Labākā iekļaujošā prakse Krievijā” tika iekļauta starptautiskā žūrijā, kas izvērtēja labākos pedagogu metodiskos materiālus iekļaujošās izglītības jomā. Festivāla finālā izvirzītos metodiskos materiālus prezentēja pedagogi no 16 Krievijas reģioniem – no Kaļiņingradas līdz pat Krasnojarskas apgabalam. https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/news/5038-2019-09-28-16-40-19

25. septembrī I. Vilnīte biedrības “Perspektiva” birojā novadīja vebināru “Skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem un uzvedības problēmām iekļaušanas principi”. https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/news/5040-2019-09-30-13-16-08

25. un 26. septembrī I. Vilnīte novadīja 4 seminārus (2 pirmsskolās un 2 skolās) Maskavas kolēģiem, kuri savās izglītības iestādēs iekļauj bērnus ar speciālām vajadzībām. https://perspektiva-inva.ru/inclusive-edu/news/5048-2019-10-04-12-51-35


Dalība Veselības ministrijas diskusijā

2019. gada 16. septembrī mūsu skolas sporta skolotājs Endijs Pelkaus piedalījās Veselības ministrijas pasūtītā pētījuma “Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījuma veikšana izglītības iestādēs” izglītības, sporta un veselības nozares politikas veidotāju diskusijā.

Pētījuma laikā 45 Latvijas skolās tika veikta 7., 9., un 11 klases skolēnu anonīma anketēšana un 12 skolās organizētas fokusgrupu diskusijas, lai izvērtētu skolēnu higiēnas paradumus saistībā ar fiziskajām aktivitātēm skolā, tādējādi iegūstot kvalitatīvus datus (t.sk., lai identificētu problēmas) par iespējamajām barjerām, kas kavē skolēnu fizisko aktivitāšu pieejamību izglītības iestādēs.

Diskusijas laikā tika runāts par fizisko aktivitāšu veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem skolas vidē. Analizējot daþādu skolu pieredzi, bija patīkami secināt, ka infrastruktūra, interešu izglītība un vēlme nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm mūsu skolā ir augstā līmenī un atbilst visām prasībām, kur galvenais ir skolēns, kurš var iegūt vēlamo no fiziskajām aktivitātēm - nostiprināt un saglabāt veselību ikdienas darbību veikšanai, kā arī gūt emocionālo gandarījumu.


Diena ar Barbaru Schwartz – Bechet

Sadarbībā ar LU asociēto profesori Ievu Biti, mūsu skolas pedagogiem bija iespēja tikties ar Amerikā praktizējošu pedagoìijas zinātņu doktori Barbaru Schwartz - Bechet.

Barbara Schwartz - Bechet iepazīstināja ar savu pieredzi izglītības un korekcijas plāna veidošanā, tā sastādīšanu skolēnam ar uzvedības vai mācību grūtībām. Lektore vērsa uzmanību, ka jāmēìina izprast, kādi faktori ietekmē uzvedību un cik lielā mērā tie traucē integrēties klasē. Svarīgi arī izprast, vai uzvedība ir nepatīkama tikai skolotājam vai arī tā traucē pašam bērnam.

Barbara Schwartz – Bechet un Ieva Bite apmeklēja arī mūsu skolas pedagogu vadītās stundas un sniedza atgriezenisko saiti par redzēto.

Paldies Barbara Schwartz – Bechet un Ievai Bitei par vērtīgo dalīšanos pieredzē.


Pedagogu pieredzes apmaiņa Zviedrijas izglītības iestādēs un institūcijās cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra pieci pedagogi no 11. februāra līdz 15. februārim devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Mjēlbī (Mjolby, Zviedrija) pilsētu, kur apmeklēja vairākas vispārējās izglītības iestādes, kurās īpaši pielāgotā vidē tiek īstenotas speciālās izglītības programmas bērniem un jauniešiem ar daþāda apjoma un rakstura funkcionāliem traucējumiem, sensoro maņu, sajūtu stimulāciju un dienas nodarbinātības centrus un izglītības iestādi, kas piedāvā arodizglītības iespējas pēc pamatskolas absolvēšanas arī jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pedagogi iepazinās ar atelpas brīþa un īslaicīgas pieskatīšanas - “pagarinātās dienas pakalpojumu” saņemšanas iespējām, kā arī tika apmeklēti grupu dzīvokļi cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Apmeklētajās izglītības iestādēs pedagogi iepazinās, kā notiek skolēnu ar funkcionāliem traucējumiem patstāvības veidošana, izglītošana un sagatavošana patstāvīgai dzīvei un nodarbinātībai pēc skolas beigšanas. Institūciju pārstāvji atzina, ka svarīga ir sadarbības veidošana starp institūcijām un vecākiem, kā arī dienas informācijas aprite, ar kuras palīdzību var veidot dialogu ar bērnu, vienlaikus sekmējot bērna komunikācijas prasmes.

Visās izglītības iestādēs vizītes laikā tika organizētas diskusijas, kurās kopā ar izglītības iestādes pedagogiem, institūciju darbiniekiem bija iespēja pārrunāt un dalīties pieredzē par Zviedrijas un Latvijas kopīgo un atšķirīgo izglītības sistēmā un pakalpojumu nodrošināšanā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Pieredzes apmaiņas brauciens bija vērtīga pieredze, kā pamatskolas laikā mērķtiecīgi tiek organizēts un vadīts izglītības process, lai skolēni ar funkcionāliem traucējumiem pēc skolas beigšanas sekmīgi varētu iekļauties sabiedrībā un darba tirgū.

  


Tālākizglītības kursi koriģējošā vingrošanā

Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas mācību centru „A Sports” organizē tālākizglītības kursus koriìējošā vingrošanā „Sporta nodarbību plānošana, organizēšana un vadīšana audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem” (36 stunda).

Kursus vadīs Marika Glazkija (sertificēta fizioterapeite) un Aija Kļaviņa (sertificēta fizioterapeite, profesore LSPA). Pielikumā darba kārtība. Cena 1 dalībniekam 55,00 euro par visu kursu.

Pieteikumu līdz 6. februārim sūtīt uz e pastu: ivanaga15@edu.riga.lv, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, rēķinam nepieciešamos rekvizītus, pārstāvēto iestādi, amatu.

Kursu programma


Erasmus+ projekta "Starptautiskais E-diploms un profesionālais sertifikāts speciālajā un iekļaujošajā izglītībā" konference Latvijas universitātes bibliotēkā

No 21. janvāra līdz 23. janvārim mūsu skolas direktores vietniece izglītības jomā M. Anèerevièa piedalījās (SP-EDU) ietvaros organizētajā konferencē/diskusijā "Starptautiskais E-diploms un profesionālais sertifikāts speciālajā un iekļaujošajā izglītībā". Seminārā profesori no ēìiptes demonstrēja izstrādātos e-rīkus un materiālus skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei.

Diskusijas mērķis bija sekmēt daþādu valstu speciālās un iekļaujošās izglītības speciālistu viedokļu apmaiņu par izstrādātajiem e-materiāliem un lietotnēm izglītojamiem ar autismu un citiem funkcionāliem traucējumiem.

Diskusijas laikā tās dalībnieki iepazinās ar materiālu kopumu un deva savu redzējumu par ēìiptes universitātē izstrādāto datorprogrammu uzlabojumiem un iespējamajiem risinājumiem no pedagoìiskā viedokļa, jo speciālā izglītība ēìiptē ir jauna nozare, kura meklē atbalstu veiksmīgai mācību procesa norisei.Individuālā uzvedības korekcijas plāna izstrāde, uzvedības problēmu korekcija un profilakse

Mūsu Skolas atbalsta personāls un administrācija piedalījās seminārā par individuālā uzvedības korekcijas plāna izstrādi, kuru vadīja klīniskā psiholoìe Zane Kronberga.

Z. Kronberga uzsvēra, ka katrai negatīvai uzvedībai ir savi priekšvēstneši un pedagogam tie ir jāiemācās noteikt. Negatīvas uzvedības brīdinājumi var izpausties, piemēram, kā satraukums, priekšmetu nomešana zemē, īdēšana, ātra pārvietošanās pa telpu, nespēja tik galā ar uzdevumu. Lai izvairītos no negatīvas uzvedības mācību procesā, Z.Kronberga deva rekomendācijas, kā iespējams uzvedību koriìēt.

Savukārt, pedagogu atbalstam tiek organizētas supervīzijas, kuras vada Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas valdes locekle supervizore Ieva Bite.

Supervīzijās ir iespēja izrunāt sareþìītas situācijas Skolas vidē, rast tām risinājumus ar supervizora palīdzību, izmēìināt praksē, meklējot piemērotāko problēmas risinājumu un saņemt atgriezenisko saiti.Semināru cikls “Noteikumu vizualizēšana veiksmīgai uzvedības problēmu risināšanā klasē”

Skolas pedagogi vairākos semināros tikās ar Latvijas autisma apvienības vadītāju Līgu Bērziņu un papildināja pedagoìiskās kompetences par uzvedības problēmu risināšanas iespējām, to pielietošanu mācību un audzināšanas darbā. Lektore uzsvēra, ka uzvedības noteikumiem ir jābūt skolēniem viegli saprotamiem, lai viņi justos atbildīgi un spētu tos ievērot. Vizuālo atgādņu veidā noformētus uzvedības noteikumus katrā klasē var izstrādāt atbilstoši klases skolēnu vajadzībām, aktuālai problēmai. Noteikumus var papildināt, pārstrādāt, ja rodas tāda nepieciešamība, gan kopā ar pašiem skolēniem, gan iesaistot Skolas atbalsta komandu.

Līga Bērziņa dalījās pieredzē, aprakstot situācijas, kurās atspoguļojas skolēnu neprasme plānot un organizēt savu brīvo laiku, kas mēdz kļūt par cēloni problemātiskai uzvedībai. Lektore uzsvēra, ka parādoties negatīvai uzvedībai, pedagogiem ir jācenšas noskaidrot tās cēloņi, lai turpmāk mazinātu nevēlamas uzvedības izpausmes.

Paldies Līgai Bērziņai par saistošu semināru!Pieredzes apmaiņas brauciens uz Dānijas speciālajām skolām.

šī gada oktobra beigās seši skolas pedagogi piedalījās Dānijas Handicapidr¿ttens Videnscenter rīkotajā konferencē par pielāgoto fizisko aktivitāšu nozīmi skolēnu ar autismu, aspergera sindromu, uzvedības problēmām un hiperaktivitāti dzīvē. Ziņojām par konferencē izvirzīto tēmu, stāstot par Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra pieredzi šajā jomā un paveikto 3 gadu posmā.

Skolen i Ryparken demonstrēja savu labo praksi, kur katram skolēnam dienā tiek veltītas 10 – 20 minūtes pielāgoto fizisko aktivitāšu nodrošināšanai. Konferencē tikām iepazīstināti ar plašu Dānijas zinātnisko pētījumu par pielāgoto fizisko aktivitāšu nozīmi skolēnu ikdienā un praktiskajiem demonstrējumiem, kur ilgtermiņā tiek panākts pozitīvs rezultāts – skolēns attīstās ne tikai fiziski, bet arī emocionāli un sadzīviski. Sporta, pielāgoto fizisko aktivitāšu pedagogi un fizioterapeits rādīja praktiskos demonstrējumus un didaktiskos materiālus, kas ikdienā tiek izmantoti skolā.

Skolen i Charlottegården iepazīstināja ar Dānijas skolu sistēmu, speciālo skolu darbības pamatprincipiem, darbu ar skolēniem, kuriem ir autisms un smagi funkcionāli traucējumi. Mums bija iespēja iepazīties ar Skolen i Charlottegården pedagogu darba materiāliem. Skolas pedagogi dalījās savā darba pieredzē, demonstrēja daþādus darba materiālus un stāstīja par savu profesionālo pieredzi darbā ar skolēniem, kuriem ir smagi funkcionāli traucējumi un autisms.

Pedagogi ieguva jaunu pieredzi tieši pielāgoto fizisko aktivitāšu jomā, kuru varēs izmantot savās stundās un nodarbībās.

    


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju otro gadu pēc kārtas rīkoja valsts finansētus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, kuru mērķis bija paaugstināt vispārējās izglītības iestāþu pedagogu profesionālo kompetenci darbā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursu “Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” (lektores - Agnese Aspere un Ilze Blūmentāle) apmeklēja 70 pedagogi no 45 izglītības iestādēm.

Lektores uzsvēra, ka liela uzmanība jāpievērš uzvedībai. Lai noskaidrotu uzvedības daþādās izpausmes, jāmeklē un jāanalizē situācijas cēloņus. Izvairīties no uzvedības problēmām iespējams, ja grupas dalībnieki vienojušies par konkrētiem un uzskatāmiem noteikumiem grupā, kurus var pavadīt daþādi pozitīvi pastiprinājumi, piemēram, pozitīvs skatiens, þests vai apbalvojums.

Pedagogu profesionālās pilnveides kursu “Bērns ar autiska spektra traucējumiem” (lektores - Inese Jansone un Aiga štāle) apmeklēja 82 pedagogi no 37 izglītības iestādēm.

Daloties pieredzē, pārrunājot un analizējot daþādas situācijas, ar kurām pedagogi saskarušies ikdienā, strādājot ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, pedagogi guva apstiprinājumu tam, ka ir ļoti svarīgi katram bērnam veidot strukturētu dienas plānu, kas palīdz pielāgoties gaidāmajām izmaiņām un saprast dienas notikumu secību.

Kursu apmeklētāji atzina, ka iegūtās zināšanas varēs izmantot savā ikdienas darbā.

"Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana" (8 stundas)

Norises laiki:

12.09.2018. plkst. 9.30-16.20 (2 grupas)

26.09.2018. plkst. 9.30-16.20 (2 grupas)

10.10.2018. plkst. 9.30-16.20


“Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” (8 stundas)

Norises laiki:

11.10.2018. plkst. 9.30-16.20

22.10.2018. plkst. 9.30-16.20

24.10.2018. plkst. 9.30-16.20

26.10.2018. plkst. 9.30-16.20

01.11. 2018. plkst. 9.30-16.20

Kursi notiks Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā Rīgā, Slāvu ielā 19. Kontaktpersona: Ieviņa Vanaga, e pasts: ivanaga15@edu.riga.lv

Pieteikšanās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra mājas lapā www.riimc.lvPedagogu profesionālās pilnveides aktivitātes

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāk – Skola) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju no 2017. gada 14. septembra līdz 2017. gada 9. novembrim organizēja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktivitātes „Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar garīgās un smagas garīgās attīstības traucējumiem”, izstrādājot un īstenojot pedagogu profesionālās pilnveides A programmu kursus. šo aktivitāšu mērķauditorija bija vispārizglītojošo skolu un pirmsskolu pedagogi, kuri strādā ar izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, īstenojot speciālās izglītības programmas vai nodrošinot iekļaujošās izglītības pamatprincipus.

Skola izstrādāja un licencēja divas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu kursus:

• „Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” (8 stundas);

• „Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” (8 stundas).

Kursu programmā „Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” pedagogi pilnveidoja zināšanas par neverbālās komunikācijas nozīmi darbā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi un to pielietošanu praksē, par bērna ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanu mācību procesā un sabiedrībā, par viņu uztveres attīstības īpatnībām. Pedagogi kursu praktiskajā daļā guva pilnīgāku ieskatu, kā un pēc kāda principa veidot konkrētajam bērnam vizuālā atbalsta komunikāciju, kā arī mācījās atbalsta materiālus lietot praktiski. Analizējot daþādas pedagogu ikdienas darba problēmsituācijas, kursu lektores sniedza ieteikumus praktiskajam darbam, piemēram, bērniem ar autiskā spektra traucējumiem ir nepieciešams vizuālais atbalsta plāns, kurā bērns redz nākamo darbību, notikumu, tādējādi padarot bērna ikdienu saprotamu un spēj jūtas drošāk izglītības iestādē.

Kursu programmā „Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” pedagogi pilnveidoja zināšanas par pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanas iespējām mācību procesā, pielietojot praktiskas darba organizācijas formas, metodes un profilakses pasākumu veidus. Izmantojot vizuālo atbalstu un vieglās valodas paņēmienus, pedagogi iepazinās ar daþādām darba metodēm, lai attīstītu un pilnveidotu bērnu sociālās prasmes un iemaņas, vienlaicīgi nodrošinot valodas apguvi un pilnveidi. Kursu ietvaros pedagogi saņēma praktiskus ieteikumus bērnu runas attīstībai un vārdu krājuma paplašināšanai, izmantojot daþādus priekšmetus, skaitāmpantus, praktiskos uzdevumus.

Apkopojot datus par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktivitāti „Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar garīgās un smagas garīgās attīstības traucējumiem”, kursu programmu „Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” apmeklēja 81 pedagogs un kursu programmu „Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana”- 74 pedagogi. Kopā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktivitātes apmeklēja 155 pedagogi no daþādām Latvijas izglītības iestādēm.

A programmas kursus “Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” apmeklēja pedagogi no 34 daþādām izglītības iestādēm - PII „Pasaciņa”, Limbaþu 2. PII, PII „Mārzemīte”, Jaungulbenes PII, PII „Zīļuks”, PII „Motek”, Rīgas 66. PII, Rīgas 233. PII, Rīgas 68. PII, Rīgas 57. PII, Rīgas 258. PII, Rīgas 259. PII, Rīgas 220. PII, Rīgas 46. PII, Rīgas 200 PII, Salacgrīvas PII „Vilnītis”, Kokneses PII „Gundega”, Rīgas PII „Saulstariņi”, Ogres PII „Saulīte”, Mālpils novada PII „Māllēpīte”, SPII „Gulbītis”; Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pirmskola, PII „Zemenīte”, Aizkraukles novada sākumskola, Jūrmalas pilsētas sākumskola „ābelīte”, Zaķumuiþas pamatskola, Bauskas novada Vecsaules pamatskola, Vaivaru pamatskola, Bērzupes speciālā internātpamatskola, Jaunmārupes pamatskola, Jaunpils vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Ebreju privātā vidusskola „Habad”, Latvijas Portidþas mācību centrs.

A programmas kursus “Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” apmeklēja pedagogi no 51 izglītības iestādes - Ogres PII „Dzīpariņš”, Rīgas PII „Saulespuķe”, Rīgas PII „Dzintariņš”, Jūrmalas PII „Mārīte”, Rīgas Ziedoņdārza pirmskola, Rīgas 233. PII, PII „Motek”, Jūrmalas PII „Mārīte”, Aizkraukles PII „Auseklītis”, Kokneses PII „Gundega”, Rīgas PII „ābelīte”, PII „Mārzemīte”, PII „Teiksma”, Rīgas PII „Saulstariņi”, Preiļu PII, Ropaþu PII „Annele”, Jūrmalas pilsētas sākumskola „ābelīte”, Rīgas 3. speciālā pamatskola, Ikšķiles Brīvā skola, Jaunmārupes pamatskola, Lielplatones internātpamatskola, Pāles pamatskola, Ata Kronvalda Durbes pamatskola, Birzgales pamatskola, Rīgas Avotu pamatskola, Rīgas Pārdaugavas pamatskola, Berìu Mūzikas mākslas pamatskola, šķibes pamatskola, Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola, Rīgas Angļu ìimnāzija, Rīgas 33. vidusskola, Rīgas 66. vidusskola, Rīgas 86. vidusskola, Rīgas 96. vidusskola, Rīgas Mūzikas internātvidusskola, Rīgas dizaina un mākslas vidusskola, Rīgas Austrumu vidusskola, Rīgas 47. vidusskola, Ventspils 1. pamatskola, Rīgas 7. vidusskola, Rīgas 51. vidusskola, Ulbrokas vidusskola, Rīgas Centra humanitārā vidusskola, Rīgas 41. vidusskola, Rīgas 45. vidusskola, Rīgas 22. vidusskola, Aglonas vidusskola, Rīgas 37. vidusskola, Jūrmalas pilsētas Meþmalas vidusskola, Bauskas 2. vidusskola, Rīgas 75. Vidusskola.

Profesionālās pilnveides seminārs

“Holandiešu mācīšanas stils”

Hans de Beer (Nīderlande)

2018. gada 12. un 13. novembrī Rīgas 5. internātpamatskolā - attīstības centrā Slāvu ielā 19 otro gadu pēc kārtas viesojās lektors un Obs`t Palet skolas direktors Hans de Beer no Nīderlandes.

šogad Hans de Beer vadīja meistarklasi mūsu skolas un citu ar izglītību saistītu institūciju pārstāvjiem un dalījās savā pieredzē, pārrunājot, ko nozīmē mūsdienīga klasvadība, kas ir svarīgākais komunikācijas mijiedarbībā, kā skolotāji varētu pilnveidot savas profesionālās prasmes, strādājot ar mūsdienu skolēniem.

Lektors uzsvēra, ka svarīga ir saskarsme un mijiedarbība starp skolēnu un pedagogu, tomēr galvenais uzsvars jāliek uz mācību stundu plānošanu, lai notiktu produktīvs mācību process un skolēni mācītos uzņemties atbildību par savu rīcību un savu veicamo darbu.

Klātesošie aktīvi iesaistījās diskusijās, lai pārrunātu daþādus problēmjautājumus, piemēram, kā skolotāji varētu palīdzēt skolēniem pilnveidot viņu sociālās, emocionālās un morālās prasmes, kā motivēt skolēnus izaicinājumam sasniegt labākus rezultātus, kā kopīgi apgūt sadarbības un līdzdarbošanās prasmes. Meistarklases vadītājam bija svarīgi dzirdēt, kādu klātesošie redz savu nākotnes skolu un klasi, kā arī sniegt atgriezenisko saiti par diskusijās un grupās dzirdēto.

 

Pedagogu meistarklases “Satiec savu meistaru kolēìu vidū”

Skolēnu rudens brīvdienās skolotāji ieguva profesionālās zināšanas gan apmeklējot pedagogu profesionālās pilnveides kursus par noteiktām tēmām, gan arī skolā piedalījās pedagogu piedāvātajās meistarklasēs. Pedagogi līdzdarbojās trijās meistarklasēs.

Pirmajā meistarklasē “Balerīna Pavlova” pedagogi ieguva zināšanas un pieredzi, kā pagatavot Pavlovas kūku.

Pedagogi, kas piedalījās meistarklasē “Vingrojam ar prieku” izpildīja daþādus vingrojumus, kas palīdz līdzsvarot nemierīgo prātu pēc grūtās darba dienas un parūpēties par fizisko ķermeni, izpildot vienkāršus vingrojumus, gūstot pozitīvas emocijas.

Muzicējot meistarklasē “Dziedot dzimu, dziedot augu” pedagogi ne tikai dziedāja, bet arī darbojās ar skaņu rīkiem un mūzikas instrumentiem, izspēlējot dziesmu pavadījumus, daþādojot ritmisko zīmējumu. Piedaloties daþādu kustību etīdēs un saspēlē, pedagogi izpauda savu radošumu un atraktivitāti, veidojot kopīgu pozitīvu gaisotni.

Paldies mūsu skolas pedagogiem A. Kurmei, A. Beinerei. G. Dūmai-Brūverei un I. Vācietei par meistarklases vadīšanu!

   

Seminārs vecākiem “Skolnieks ceļā uz pieaugušā dzīvi”

Viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas nodarbina ikvienu vecāku, kuram ir bērns ar speciālām vajadzībām, ir “Kāda būs mana bērna dzīve pēc skolas beigšanas”, tāpēc 17.oktobrī Skolā viesojās biedrības “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” vadītāja Dita Rituma, kura klātesošos vecākus iepazīstināja ar iespējām pēc skolas beigšanas apmeklēt dienas aprūpes centru, nodrošinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, darbojoties specializētajās darbnīcās, kā arī iespēju jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi, dzīvojot grupu dzīvoklī.

Biedrība ir uzsākusi jaunu projektu, lai pēc skolas beigšanas jaunietis varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi, jo arī skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem ir savi mērķi, ilgas, gaidas un ir vēlme darīt lietderīgu darbu. Klātesošie vecāki tika iepazīstināti ar vadlīnijām, kas ir jāizanalizē kopā ar savu jaunieti, lai noskaidrotu vēlmes, iespējas, stiprās un vājās puses un saplānotu dzīvi tuvākajam laika posmam. Izveidotais plāns jaunietim palīdzētu uzsākt patstāvīgu pieaugušā dzīvi.

Vecāki izrādīja interesi par Biedrības piedāvātajiem pakalpojumiem, jo tie ir pieejami jauniešiem ar daþāda smaguma pakāpes funkcionāliem traucējumiem.


Pedagogu izveidoto metodisko materiālu izstāde – prezentācija “Mēs mācāmies viens no otra”

Augusta pēdējā nedēļā mūsu skolas pedagogi prezentēja un dalījās pieredzē ar saviem veidotajiem metodiskajiem materiāliem, daþādām radošajām idejām un mācību stundās aprobētiem uzskates līdzekļiem.

Pedagogi prezentēja metodiskos materiālus, kurus izmantot mācību priekšmetu stundās, kā arī vizuālās atgādnes, kuras izmantojamas uzvedības korekcijas un audzināšanas darbā.

Metodisko materiālu izstādes – prezentācijas mērķis bija mācīties vienam no otra, daloties savā pieredzē, un iedvesmot kolēìus jaunām, radošām idejām un sadarbībai, kā arī pilnveidot skolas metodisko materiālu bāzi.

Paldies pedagogiem par radošajām idejām!

  

Seminārs Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra pedagogiem

3. maijā mūsu Skolu apmeklēja Jelgavas 1. internātpamatskolas – attīstības centra pedagogi, kuru mērķis bija paplašināt pieredzi un gūt jaunas atziņas darbam ar izglītojamiem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra skolotāja Iveta dalījās pieredzē, kā veiksmīgi pielietot mācību un audzināšanas procesā vizuālās atgādnes un citas alternatīvās komunikācijas metodes. Izglītojamiem ar autiskā spektra traucējumiem ir būtiski organizēt un vadīt ikdienā nemainīgu dienas ritmu, laicīgi brīdināt un sagatavot izglītojamos par izmaiņām vai jauninājumiem tajā.

Direktores vietniece izglītības jomā Madara iepazīstināja ar Skolas darba specifiku un atbildēja uz daudziem viesu jautājumiem. Viņa uzsvēra, ka svarīgi ir veidot izglītojamiem drošu vidi, kurā nav lieku sensoro kairinājumu. Viens no pozitīvas uzvedības priekšnosacījumiem ir izzināt un izprast izglītojamā intereses, patīkamās lietas vai nodarbes, ar kurām var veicināt pozitīvas izmaiņas uzvedībā.

Viesiem bija iespēja klasē vērot rīta apļa nodarbību, kurā piedalījās visi klases skolēni, atbilstoši savām spējām, prasmēm un iespējām.

  


Tikšanās ar Rīgas vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem

2018. gada 22. martā Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā sadarbībā ar Rīgas izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības atbalsta nodaļu notika pieredzes apmaiņas seminārs Rīgas vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem par skolēnu ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušanu izglītības procesā.

Pieredzes apmaiņas semināru vadīja un savā praktiskajā pieredzē dalījās skolas skolotājas Ausma Anna Mieze un Zigrīda Meiliņa.

 


Konference “Pielāgotās fiziskās aktivitātes izglītojamiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs (turpmāķ – Skola) sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoìijas akadēmiju (turpmāk - LSPA) 2018. gada 14. martā rīkoja konferenci “Pielāgotās fiziskās aktivitātes izglītojamiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem”.

Konferencē piedalījās 75 pedagogi un speciālisti no visiem Latvijas reìioniem.

LSPA Studiju virziena "Veselības aprūpe" vadītāja un kvalifikācijas "Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā" vadītāja, profesore Aija Kļaviņa konferences dalībniekus informēja par fizisko aktivitāšu iespējām bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. LSPA maìistra studiju programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” direktors, fizioterapeits Mārtiņš Èampa konferences dalībniekiem demonstrēja un mācīja ergonomijas pamatprincipus, asistējot izglītojamos ar invaliditāti. Savukārt Skolas ergoterapeite Tatjana Leskova sniedza ieskatu par daþādiem vides pielāgojumiem un to izmantošanu izglītības iestādēs, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu izglītojamiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Skolas koriìējošās vingrošanas speciālistes Astra Kurme un Anita Beinere konferences dalībniekus iepazīstināja ar praktiskā darba metodēm, nodrošinot individuālās koriìējošās nodarbības izglītojamiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Lasīt vairāk

   

Dalība Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra rīkotajā konferencē “Bērns ar speciālām vajadzībām skolā”

2018. gada 13. martā Rīgas 5.internātpamatskolas – attīstības centra speciālisti piedalījās Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra rīkotajā konferencē “Bērns ar speciālām vajadzībām skolā”, kurā bija pāri pa 100 dalībniekiem no daþādām Latvijas skolām.

Konferencē mūsu skolas direktore Iluta Vilnīte konferences dalībniekiem nolasīja stundu garu minilekciju “Skolu izaicinājums iekļaujot bērnu ar speciālām vajadzībām”, kurā galvenais akcents tika liks uz ikviena līdzatbildību izglītības iestādē, nodrošinot iekļaujošo izglītību. Minilekcijas laikā tika akcentēti iekļaujošās izglītības pamatprincipi, kā arī izglītības kvalitātes nozīme izglītojamo attīstībā.


Seminārs Rīgas Kristīgas vidusskolas pedagogiem

2018. gada 8. februārī Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā viesojās 23 pedagogi no Rīgas Kristīgās vidusskolas, kuri piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projekta “Atbalsts skolas stratēìisko mērķu sasniegšanai” projektā “Mācies, vēro un dari!”

Mūsu skolas pedagogi Ausma Anna Mieze un Ieva Finka vadīja lekciju “Mācību procesa organizēšana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”, kurā pedagogi dalījās savā pieredzē par mācību procesa nodrošināšanas īpatnībām skolēniem ar autiskā spektra traucējumiem, kā arī par svarīgāko, plānojot un veidojot mācību stundas un dienas ritmu, izmantojot vizuālos atbalsta materiālus. Pedagogs Ausma Anna Mieze stāstīja klātesošiem, kā viņa veido mācību stundu, iepriekš detalizēti izplānojot darbības soļus un sagatavojot materiālus individuāli katram skolēnam. Pedagogs Ieva Finka iepazīstināja pedagogus ar izstrādāto metodisko materiālu “Gatavosim kopā” un drošības instruktāþām, kas ir sagatavotas vieglajā valodā, izmantojot Widgit simbolu valodu.

Pēc semināra Kristīgās vidusskolas pedagogiem bija iespēja iepazīties ar pedagogu metodiskajiem materiāliem.


SIGNS skolu projekts

2017. gada 15. novembrī Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā viesojās Kārdifas Universitātas (Velsa) pētījuma „Learning with Autism” (Izglītošanās ar autismu) koordinātore Dr.Sāra Bareta un Latvijas universitātes studenti, kuri sadarbībā ar Latvijas Autisma apvienību veic Starptautisku pētījumu, kura mērķis ir uzlabot autisma diagnostikas metodes.

Pētījumā tiek aicināti piedalīties gan vecāki, kuru bēniem ir autisms, gan vecāki, kuru bērniem autisms nav konstatēts, kā arī skolotāji, lai noteiktu labāko metodi autisma pazīmju novērtēšanai.

Ja ir interese par šo pētījumu, plašāku informāciju un iepazīties ar anketas jautājumiem var Skolā.

Viesi tika arī iepazīstināti ar Skolu un metodēm, kuras izmanto skolotāji darbā ar skolēniem, kuriem ir autisms.

 

Hans De Beer (Nīderlande) meistarklase „Pozitīvas uzvedības skola”

2017. gada 1. novembrī Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā viesojās o.b.s. 't Palet Groenlo (Nīderlande) speciālās skolas direktors Hans de Beer, kurš radošā darba atmosfērā skolas skolotājiem Skolas filiālē Slāvu ielā 19 vadīja meistarklasi „Pozitīvas uzvedības skola”.

Meistarklases laikā H. De Beer sniedza daudz vērtīgas atziņas un vizuāli uzskatāmā veidā demonstrēja praktiskus piemērus un ieteikumus veiksmīgākai skolēnu uzvedības korekcijai. H. de Beer dalījās savā pieredzē kā notiek uzvedības korekcija viņa pārstāvētajā skolā. Kā vienu no būtiskākajiem momentiem viņš atzīmēja, ka ir svarīgi, lai visā skolā no pirmās klases līdz pēdējai klasei būtu vienādi iekšējās kārtības noteikumi un līdz ar to ar laiku skolēni sāk tos respektēt, jo saprot, ka tie ir nemainīgi visā skolas līmenī. Skolā jābūt izvietotiem alternatīvās komunikācijas simboliem par uzvedības noteikumiem, lai ikviens skolēns varētu tos saprast un apgūt, neskatoties uz komunikācijas grūtībām, piemēram, tie ir saprotami arī skolēniem, kuri runā citu tautu valodās.

Nereti skolēniem ar uzvedības problēmām negatīvās uzvedības izpausmes novērojamas arī mācību stundās, tādēļ skolotājam jau gatavojoties mācību stundām ir jāzina, ko viņš darīs, ja skolēns atteiksies pildīt doto uzdevumu. Ir svarīgi ievērot vissīkākās pozitīvās pārmaiņas skolēna darbā, uzvedībā, tām pievēršot īpašu uzmanību no skolotāja puses.

Meistarklases noslēgumā skolotāji diskutēja, dalījās pieredzē, kā arī uzdeva jautājumus par izglītības sistēmu Nīderlandē, par konkrētajām negatīvas uzvedības risināšanas iespējām Hans De Beer vadītajā skolā.

H. de Beer mācību dienas laikā vēroja arī vairākas mācību stundas Skolas filiālē Stokholmas ielā 24, pārsprieda ar skolotājiem daþādus jautājumus, piemēram, atbalsta pasākumu nodrošināšanu, vizuālā dienas plāna nozīmi utt.

 

Konference “Pielāgotās fiziskās aktivitātes izglītojamiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoìijas akadēmiju 2018. gada 14. martā Rīgā, Slāvu ielā 19, rīko konferenci “Pielāgotās fiziskās aktivitātes izglītojamiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem”.

Konference paredzēta pedagogiem un speciālistiem, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir smagi funkcionāli traucējumi.

Pielāgotās fiziskās aktivitātes veicina izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanu ar fiziskām aktivitātēm, kas ir speciāli pielāgotas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

Konferences programma


Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

(pieteikšanās no 2017. gada 15. augusta)

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aktivitātes “Metodiskais atbalsts iekļaujošās izglītības aspektu nodrošināšanai skolēniem ar daþādiem (mācīšanās, valodas, redzes, dzirdes, jauktiem attīstības, garīgās un smagas garīgās attīstības) traucējumiem” ietvaros vispārizglītojošo skolu pedagogiem, kuri iesaistīti speciālās izglītības programmu īstenošanā, piedāvā valsts finansētus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus:

„Bērns ar autiskā spektra traucējumiem” (8 stundas) šādos norises laikos:

14.09. 2017. plkst. 9.00 - 17.30

28.09.2017. plkst. 9.00 - 17.30

12.10.2017. plkst. 9.00 - 17.30

19.10.2017. plkst. 9.00 - 17.30

09.11.2017. plkst. 9.00 - 17.30


„Pirmskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana” (8 stundas) šādos norises laikos:

15.09.2017. plkst. 9.00-17.30

22.09.2017. plkst. 9.00-17.30

29.09.2017. plkst. 9.00-17.30

06.10.2017. plkst. 9.00-17.30

13.10.2017. plkst. 9.00-17.30


Pieteikšanās no 2017. gada 15. augusta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra mājas lapā www.riimc.lv

Kursi notiks Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā Rīgā, Slāvu ielā 19. Kontaktpersona: Ieviņa Vanaga, e pasts: ivanaga15@edu.riga.lv

Informācija ievietota 09.06.2017.Metodisko darbu skate un sociālo stāstu veidošanas darbnīcas

Turpinot Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra iesāktās tradīcijas, 2017. gada 5. jūnijā, skolas pedagogi dalījās pieredzē ar gada laikā tapušajiem metodiskajiem materiāliem. Pedagogu rūpīgi veidotie, daudzkrāsainie materiāli ir viegli uztverami un atbilstoši skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Metodisko darbu skatē tika izstādīti materiāli, kurus izmantojot mācību procesā, veicina skolēnu mācību darbību iemaņu attīstību, palīdz nostiprināt esošās prasmes, kā arī daþādi cita veida uzdevumi, kas attīsta skolēnu domāšanu, pirkstu sīko muskulatūru, atmiņu, paplašina vārdu krājumu un palīdz apgūt daþādas sociālās prasmes, kas ir ļoti svarīgi skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Izstrādāto metodisko materiālu pielietojums ir daudzveidīgs, tos var izmantot ne tikai mācību stundās, bet arī veicot sagatavošanās posmu paredzētajam mācību darbam. Par visinteresantākiem, radošākiem darbiem tika atzīti skolotājas Ineses Jansones, Inas Gruzdiņas, Lolitas Kairovas un Maijas Krūzes metodiskie materiāli.

Sākoties skolēnu brīvlaikam, pedagogi turpina pilnveidoties un apgūt jaunas prasmes, lai skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem palīdzētu iekļauties gan skolas dzīvē, gan sabiedrībā. Pedagogi skolas izglītības metodiķes Zanes Kronbergas vadībā iepazinās ar sociālo stāstu veidošanas metodiku un to nozīmīgumu, darba grupās veidoja sociālos stāstus par skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem, par dienas ritmu, uzvedību utt.. Sociālie stāsti skolēniem palīdz vieglāk izprast daþādas abstraktas lietas, dzīves situācijas un uzvedības modeļus.

Sociālais stāsts

Kas ir mācību prakse

Es mācos arodklasē, lai iemācītos pavāra palīga arodu.

3. kursa beigās martā, aprīlī un maijā audzēkņi dodas darīt darbu īstā darba vietā.

To sauc par praksi.

Pavāra palīgi iet praksē uz kafejnīcām, restorāniem, ēdnīcām.

Prakses vietā strādā daþādi cilvēki – pavāri, pavāru palīgi, apkopēji, viesmīļi.

Viens no šiem cilvēkiem būs mans prakses skolotājs, kurš dos man darba uzdevumus un parādīs, kā tie veicami.

Daudzus no šiem uzdevumiem es būšu iemācījies veikt jau arodklasē.

Ja es labi veikšu darba uzdevumus, tas palīdzēs man nākotnē dabūt īstu darbu un nopelnīt sev naudu.

   

Informācija ievietota 12.06.2017.


Seminārs „Dusmu un agresijas veidošanās mehānismi skolas vidē un uzvedības korekcijas iespējas, izmantojot metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle””

2017. gada gada 2. martā Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Autisma apvienību organizēja semināru par dusmu un agresijas veidošanās mehānismiem skolas vidē un uzvedības korekcijas iespējām, izmantojot metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle”.

Praktiskās darbošanās semināru vadīja Latvijas Autisma apvienības priekšsēdētāja Līga Bērziņa un Rīgas 5. internātpamatskolas - attīstības centra izglītības metodiķe Zane Kronberga.

Seminārā piedalījās Latvijas speciālo skolu pedagogi, kuri praktiski darbojās grupās. Semināra laikā viņi salīdzināja, vērtēja, dalījās pieredzē par iemesliem, kas skolēnā var izraisīt nepieņemamu uzvedību. Pedagogi semināra laikā guva vērtīgas atziņas, padomus, kā novērst nevēlamo uzvedību, kas to ietekmē un analizēja konkrētās situācijas, piemēram, skolēnam dodot skaidru struktūru, kas konkrēti ir jādara.

Pedagogi apguva praktiskās iemaņas darbam ar metodisko materiālu „Dusmu kontroles spēle”, lai pēc tam savās skolās jautrā un atraktīvā veidā skolēni ar šī metodiskā materiāla – spēles palīdzību iemācītos tikt galā ar daþādām sareþìītām situācijām, kā arī apgūtu sadarbības prasmes, kas ir ļoti svarīgs faktors skolēniem ar funkcionāliem traucējumiem.

  

Seminārs „Par mācību procesa nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām"

„Velku biedrība” sadarbībā ar Rīgas 5. internātpamatskolu – attīstības centru 2016. gada 9. septembrī un 10. septembrī Diakonijas centrā, Daugavgrīvas ielā 1, Rīgā rīko semināru par mācību procesa nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām „Metodes un darba paņēmieni pedagoìiskā procesā ar bērniem, kuriem ir daþādi funkcionālie, tai skaitā autiskā spektra traucējumi. Atbalstošā komunikācija”.

Semināru vada speciālās izglītības pedagoìe Ingera Lilja (Inger Lilja, Zviedrija). Seminārā aplūkos alternatīvās un atbalstošās (neverbālās) komunikācijas metodes un to pielietošanu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā autismu, par bērnu uztveres attīstības īpatībām. Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar plašu metodisko materiālu klāstu un to fotografēt.

Semināra mērķauditorija ir vecāki, pedagogi, draudþu brīvprātīgie un diakonijas darbinieki, svētdienas skolas skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi, mediķi un citi interesenti.


Konference „Saprašanās? Alternatīvā komunikācija - dzīves kvalitāte izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs 2016. gada 25. augustā, Slāvu ielā 19, organizēja konferenci „Saprašanās? Alternatīvā komunikācija - dzīves kvalitāte izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”. Konferences mērķgrupa - vispārizglītojošo izglītības iestāþu pedagogi, atbalsta personāla speciālisti, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir komunikācijas un/vai valodas grūtības.

Atskaite par konferenci

Evijas Landrātes prezentācija "Alternatīvās komunikācijas nozīme darbā ar izglītojamiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi"

Konferences programma


Pedagogu gatavoto metodisko darbu seminārs

Strādājot ar izglītojamiem, kuriem ir daþāda smaguma garīgas attīstības traucējumu pakāpes, ir nepieciešami piemēroti darba paņēmieni, veidi, daþādi uzskates materiāli, lai izglītojamiem attīstītu, nostiprinātu, veidotu kādas noteiktas iemaņas, prasmes, kā arī lai notiprinātu jau esošās zināšanas un prasmes.

Mācību gadu noslēdzot, 10. jūnijā, Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā pirmo reizi notika pedagogu gatavoto metodisko darbu un darba paņēmienu izmantošanas prezentācijas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Savus darbus prezentēja 9 skolas pedagogi:

Semināra otrā daļa bija veltīta TEACH mācībsistēmai, jeb „ko var izdarīt ar kurpju kasti” - praktiska nodarbība pedagogiem, idejas metodisko materiālu veidošanai, kuru vadīja izglītības metodiķe Zane Kronberga.

šajā mācību gadā tika realizēta pedagogu ideja – katru mācību gadu noslēdzot, vienu pedagogu gatavoto metodisko darbu uzdāvināt skolas metodiskajam kabinetam, tādējādi bagātinot skolas metodisko bāzi ar iespēju dalīties savās radošajās idejās, pieredzē.