Rīgas 5. pamatskola - attīstības centrs

Tālākizglītības programmas

Saskaņotās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas:

Darbs ar bērniem, kuriem pirmsskolas izglītības iestādē nepieciešams atbalsts uzvedībā. 8 stundas, 2023. gada 28. jūnija saskaņojums Nr. RIMC-23-194. 

Darbs ar izglītojamiem, kuriem skolā nepieciešams atbalsts uzvedībā. 8 stundas, 2023. gada 28. jūnija saskaņojums Nr. RIMC-23-195. 

Izglītojamo ar autiskā spektra traucējumiem iekļaušana mācību un koriģējošo nodarbību procesa norisē. 8 stundas, 2023. gada 28. jūnija saskaņojums Nr. RIMC-23-196. 

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika un individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšana. 8 stundas Programma saskaņota pašvaldībā  29.11.2023., Nr. RIMCK-23-33-nd